Ako viesť biznis míting

Vo všeobecnosti sme zistili, že väčšina účastníkov na mítingoch DDA tam chodí najmä preto, aby čerpala zo skúseností, sily a nádeje, o ktoré sa delíme. Na niektorých mítingoch je čas určený na výpovede členov veľmi vzácny a zvyčajne sa tam dôrazne namieta voči čomukoľvek, čo by obmedzilo príležitosť hovoriť. Sú však chvíle, keď sa určité záležitosti musia vyriešiť na mítingu. Typickým príkladom sú voľby, hlasovanie či obsadenie služobného miesta.

Ďalšie príklady riešených záležitostí:

 • zmena zamerania mítingov;
 • zmena miesta mítingov;
 • odsúhlasenie formátu mítingu alebo jeho zmena;
 • usporiadanie miestnosti;
 • spôsob alebo čas zdieľania;
 • problémy s ochranou, bezpečnosťou alebo sťažnosťami;
 • všeobecné záujmy spoločenstva;
 • literatúra;
 • umiestnenie materiálov alebo oznamov iných než DDA;
 • texty čítané na mítingoch;
 • podpora rôznych podujatí;
 • hlasovanie o záležitostiach interskupiny;
 • financie, vrátane príspevkov pre interskupinu alebo Svetovú organizáciu služieb (WSO)[1];
 • zastúpenie na ABC[2];
 • hlasovanie alebo rozhodovanie skupinového svedomia iniciované z WSO.

_______________
[1]
ACA World Service Organization (ACA WSO) – Svetová organizácia služieb medzinárodného spoločenstva DDA.
[2] ACA Annual Business Conference (ACA ABC) – Výročná konferencia medzinárodného spoločenstva DDA.

Aké je zameranie biznis mítingu

Cieľom biznis mítingu je riešiť záležitosti skupiny prostredníctvom skupinového svedomia, do ktorého sa zapoja informovaní a pravidelne sa zúčastňujúci členovia DDA. O niektorých otázkach je najlepšie rozhodovať na mítingu celej skupiny. Nie je vhodné uskutočniť biznis míting počas bežného stretnutia (iba ak by to bolo spoločné rozhodnutie skupiny).

Kedy uskutočniť biznis míting

Odporúča sa, aby každá skupina DDA robila pravidelné biznis mítingy (napríklad raz za štvrťrok). Treba vziať do úvahy viacero faktorov.

Štandardný biznis míting môže byť pred bežným mítingom alebo po ňom. Odporúčame ohlásiť ho aspoň týždeň vopred. Je tiež dobré vopred oznámiť tému (témy). Ak sa téma týka nejakých tlačených materiálov, mala by byť k dispozícii kópia takýchto dokumentov, pokiaľ je to možné.

Ak je biznis míting riadne ohlásený a zúčastnia sa na ňom aspoň traja členovia, považuje sa za uznášaniaschopný.

Pravidlá vedenia biznis mítingu

Robte to jednoducho. Dbajte na to, že každý člen má právo vyjadriť svoj názor. Nezabúdajte, že účasť na biznis mítingu nám umožňuje precvičiť si osvojené nástroje uzdravovania!

Moderátor mítingu kladie dôraz na to, aby účastníci vyjadrili svoje pocity, najmä ak sa vyskytnú nezhody. Hlas menšiny je dôležitý. Odporúča sa, aby mal každý člen príležitosť vyjadriť svoj názor ku všetkým záležitostiam. Najlepšie je začať členmi, ktorí majú nejaké konkrétne znalosti o danej problematike a potom nechať každého vyjadriť sa k téme. V citlivých otázkach sa môže použiť princíp "skupinovej dohody". Predloženie návrhov na ďalšie posudzovanie alebo diskusiu sa dá použiť ako posledná možnosť. V záujme "jednoty" je dôležité, aby sa po zvážení názorov menšiny pokúsila skupina nájsť prijateľné alternatívne riešenie.

V dvanásťkrokových programoch existuje princíp nazývaný "jednoznačná zhoda". "Jednoznačná zhoda" znamená, že akékoľvek rozhodnutie prijaté na mítingu odráža vôľu celej skupiny, a nie iba výsledok hlasovania väčšiny. Ak nie je možné dosiahnuť zhodu, je najlepšie diskusiu odložiť alebo odsúhlasiť, že sa o tejto otázke nebude hlasovať. To platí aj pre záležitosti predložené interskupinou alebo WSO.

Je dôležité dbať na Prvú tradíciu, ktorá hovorí: "Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA."

Zohľadniť treba aj Druhú tradíciu: "Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu."

Bežné hlasovanie, či už na pravidelnom mítingu alebo biznis mítingu, sa môže riadiť napr. ustanoveniami o "všeobecnom súhlase" podľa článku VIII, oddielu 46 Rokovacieho poriadku podľa gen. Roberta, v ktorom sa uvádza:

"Rokovanie sa dá značne urýchliť tým, že sa vyhneme formálnosti návrhov a hlasovania pri bežných záležitostiach menšieho významu, pričom predsedajúci predpokladá všeobecný (jednomyseľný) súhlas, až kým niekto nenamieta. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že každý člen je za návrh; odporca jednoducho súhlasí s touto neformálnosťou, keďže si uvedomuje, že je bezpredmetné návrhu odporovať alebo o ňom dokonca diskutovať."

Čo robiť, ak sa niektoré otázky nevyriešia

Záležitosti predložené interskupinou alebo WSO si môžu vyžadovať dodatočné informácie, aby na ich základe bolo možné získať rozhodnutie skupinového svedomia. Pred hlasovaním môže byť určený zástupca skupiny, ktorý záležitosť ďalej preskúma. Niekedy je problémov veľa a môže byť rozumné naplánovať viac ako jeden biznis míting. Niekedy môže byť nejaká otázka kontroverzná. Ak kedykoľvek hrozí, že vaša skupina stratí jednotu v súvislosti s určitou otázkou alebo problémom, potom sa odporúča, aby skupina zvážila možnosť nezaujať žiadne stanovisko. V takýchto otázkach je možné interskupine alebo WSO predložiť individuálne stanoviská jednotlivcov.

Čo urobiť po biznis mítingu

Výsledky akýchkoľvek rozhodnutí alebo hlasovaní by sa mali oznámiť na nasledujúcom bežnom mítingu.

Základné informácie pre službu DDA

Tento leták má poskytnúť interskupinám a skupinám DDA návod na vedenie biznis mítingov. Tento stručný prehľad nie je vyčerpávajúci. Dúfame, že informácie tu uvedené poskytnú niektoré základné podnety a usmernenia, ktoré umožnia našim interskupinám a skupinám pracovať efektívne.

Dvanásť tradícií DDA

TRADÍCIA PRVÁ: Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.
TRADÍCIA DRUHÁ: Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.
TRADÍCIA TRETIA: Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.
TRADÍCIA ŠTVRTÁ: Každá skupina by mala byť samostatná, s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú iných skupín alebo DDA ako celku. Spolupracujeme so všetkými ostatnými dvanásťkrokovými programami.
TRADÍCIA PIATA: Každá skupina DDA má len jeden cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.
TRADÍCIA ŠIESTA: Skupina DDA by nikdy nemala podporovať ani financovať žiadne podobné zariadenie ani akýkoľvek iný subjekt, ani ich spájať s menom DDA, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.
TRADÍCIA SIEDMA: Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.
TRADÍCIA ÔSMA: DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať odborníkov.
TRADÍCIA DEVIATA: DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sú priamo zodpovedné voči tým, ktorým slúžia.
TRADÍCIA DESIATA: Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných diskusií.
TRADÍCIA JEDENÁSTA: Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu a nie na reklame. Zachovávame osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii, filme a iných verejných médiách.
TRADÍCIA DVANÁSTA: Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám, aby sme uprednostňovali princípy pred osobnosťami.

Dvanásť tradícií sme prevzali a upravili so súhlasom Alcoholics Anonymous World Services, Inc.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: Conducting a Business Meeting, ACA WSO »


Literatúra »