"Všichni jsme vyrostli u jednoho stolu."

Ako založiť skupinu


Každá skupina je nezávislá v súlade s Tradíciami. Skupina používa tradície ako návod rovnako, ako Kroky poskytujú vedenie pre jednotlivca. Nasledujúce poznámky boli spracované na základe najčastejších otázok a spätnej väzby zo skupín od vzniku DDA ako samostatného programu dňa 10. novembra 1984 a vďaka prínosu nezávislých stretnutí ACoA v New Yorku a interskupín v San Diego, Los Alamos, Seattli a Phoenix.

Miesto stretnutí

Skupina potrebuje bezpečné miesto na stretnutia. Pre mnohých to znamená miesto bez rušivých zvukov, zápachov a fyzického ohrozenia. Obyčajne skupiny nájdu miesto v kostoloch, školách, nemocniciach alebo vo verejných inštitúciách za prijateľný nájom. Niektoré skupiny úspešne začali doma u jedného člena skupiny, ale o niekoľko mesiacov obyčajne zistili, že sa potrebujú stretávať na "neutrálnom mieste". Napokon je to na rozhodnutí členov skupiny, aké miesto si vyberú.

Ako začať

Je ťažké založiť míting, ak predtým žiaden neexistoval. Primárnymi problémami je uspokojovanie potrieb spoločenstva pomocou mítingu. Ak je to možné, je treba požiadať o pomoc ľudí z iných dvanásťkrokových programov, ktorí sa budú zúčastňovať mítingov niekoľko mesiacov, kým nenadobudnú istotu, že skupina prežije. Je dôležité ukázať nováčikom, kde nájsť míting.

Služobníci

Každý míting poskytuje príležitosti k službe vo forme určitých úloh, ktoré sú potrebné na zabezpečenie chodu mítingu. Niektorí majú potrebu robiť príliš veľa, ale v zdravej skupine každý robí niečo a tak sa napokon urobí všetko. Nasledujú definície služobných miest – sú to len odporúčania. Každý míting si môže nájsť lepší spôsob pre naplnenie svojich potrieb.

Sekretár. Prichádza skôr. Odomkne / pripraví miestnosť pre míting. Určí spíkra - obyčajne dopredu. Informuje ďalších služobníkov o ich povinnostiach tak, ako je to určené svedomím skupiny, tradíciami a ďalšími zdrojmi, ktoré má skupina k dispozícii. Pripomína pokladníkovi, aby pravidelne informoval skupinu a taktiež pravidelne prispieval do služobných štruktúr pomerom 60/40. Je prostredníkom medzi skupinou DDA a WSO. Vedie biznis mítingy. Ak vedúci mítingu nedokáže zakročiť v prípade rušenia mítingu, sekretár podnikne kroky na ochranu bezpečnosti mítingu.

Literatúra. literatúru každý týždeň. Udržuje inventár literatúry a robí kópie, alebo objednáva literatúru podľa potreby. Reaguje na potreby skupiny ohľadom novej literatúry. Predkladá pokladníkovi účtenky na preplatenie za kópie a nové objednávky. Objednáva novú literatúru od interskupiny, regiónu alebo od inej interskupiny.

Pokladník. Vedie záznamy o príspevkoch na 7. Tradíciu, výdajoch a nákladoch. Pravidelne informuje skupinu o stave financií. Po výdajoch na chod skupiny a odložení potrebnej rezervy má na starosti plnenie 60/40 princípu.


Iné služobné pozície môžu byť vytvorené skupinou tak, aby napĺňali jej potreby podľa toho, ako sú určené. Služobné pozície sú určené Tradíciami a to najmä Druhou tradíciou: "Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu."

Registrácia

Naša 7. tradícia hovorí, že sme sebestační vďaka našim dobrovoľným príspevkom . Keď skupina zaplatí všetky svoje náklady, vytvorí si "rozumné rezervy", obyčajne na jeden alebo dva mesiace, 60% zvyšných finančných prostriedkov pošle do miestnej interskupiny alebo služobného výboru (ak je vytvorený) na zabezpečenie miestnych služieb a 40 % ide do Svetovej organizácie služieb, ktorá sa zaoberá službou a odovzdávaním posolstva na globálnej úrovni potencionálnym nováčikom a spoločenstvu všeobecne. Okrem zvolávania ABC, WSO poskytuje nepretržité služby a podporu pre skupiny a interskupiny.

Pri vedení biznis mítingu by sa mali brať do úvahy pocity účastníkov, najmä ak dôjde k nesúhlasu. Menšinový hlas je dôležitý. Odporúča sa, aby mal každý člen príležitosť vyjadriť svoj názor ku všetkým záležitostiam. Najlepšie je začať členmi, ktorí majú určité poznatky o danej záležitosti a potom pokračovať dokola. Pri citlivých témach sa môže využiť "skupinový konsenzus". Sila názoru väčšiny sa môže použiť ako posledná možnosť. V záujme "jednoty" je dôležité, aby sa po pochopení pohľadu menšiny vynaložilo úsilie k nájdeniu prijateľného náhradného riešenia.

V dvanásťkrokových programoch existuje princíp nazývaný "Jednoznačná zhoda". Jednoznačná zhoda znamená, že akékoľvek rozhodnutie dosiahnuté na mítingu odzrkadľuje vôľu celej skupiny a nie je len čírym výsledkom hlasovania väčšiny. Ak nie je možné dospieť k dohode, najlepšie je diskusiu odložiť, alebo sa dohodnúť na tom, že pre túto vec sa nebude hlasovať. Toto rovnako platí aj pre záležitosti, ktoré predkladá Interskupina alebo WSO.

Časť zo 40% môže byť použitá na podporu regionálnych služieb, ak existujú a vyžadujú príspevky z vašej siedmej tradície, aby mohli pokračovať vo svojich záväzkoch týkajúcich sa poskytovania služby v širokom okolí. Odporúča sa, aby táto suma nepresiahla 30% a musí byť v súlade so svedomím skupiny.

V oblasti bez regionálnej štruktúry služieb či interskupiny sa odporúča, aby prebytok príjmu nad rezervu bol zaslaný na WSO. Siedma tradícia je jediným zdrojom finančnej podpory služobných štruktúr. Tak ako DDA rastie a viac skupín podporuje DDA služobné štruktúry pomocou plánu 60/40, tým viac služieb a výhod budú štruktúry môcť poskytnúť. Keď posielate peniaze do WSO, vystavte šeky či platobné príkazy na DDA WSO. Všetky finančné prostriedky pre WSO musia byť zaplatené v amerických dolároch a do banky USA.

Zameranie skupiny

WSO ponúka vzorový formát. Každá skupina si môže upraviť formát podľa vlastných potrieb. Niektoré skupiny si zmenili formát podľa zamerania:

Štúdium krokov: Pretože je to dvanásťkrokový program, je treba neustále hľadať spôsoby uzdravovania pomocou krokov. Niektoré stretnutia sú v rytme "valčíka" (štúdium krokov 1-2-3, 1-2-3 znova a znova). Iné formáty mítingu, ktoré sa zameriavajú na Kroky, zahrnuli štúdium knihy s použitím DDA textu spoločenstva, pracovného zošita či inej dvanásťkrokovej literatúry. Pravidlá našej literatúry dovoľujú, aby každý míting mal svoje vlastné zameranie.

Písanie: Každý člen na stretnutí píše asi 20 minút na danú tému alebo na jeden z Dvanástich krokov. Potom členovia čítajú nahlas čo napísali a zdieľajú na skupine.

Míting s podskupinami: Po spoločnom otvorení mítingu vo veľkej skupine sa skupina rozdelí na menšie skupiny, aby bolo každému umožnené sa zdieľať. Malé skupiny sa môžu znovu spojiť v určenom čase a ukončiť míting spoločne, alebo si každá skupina míting ukončí sama.

Speaker míting: Sekretár zdieľa 10 minút. Potom jeden alebo dvaja spíkri zdieľajú každý po 20 – 40 minút, nasleduje otvorené zdieľanie alebo traja spíkri urobia Panel: každý zdieľa 10 – 15 minút prvú polovicu mítingu a zvyšok mítingu je otvorený zdieľaniu alebo otázkam / odpovediam Panelu. Skupina si môže vytvoriť nový formát. Ak tak urobíte, oznámte to prosím na WSO, aby sme mohli tento nápad poskytnúť iným skupinám.

Crosstalk

Veľa skupín nedovoľuje crosstalk, t. j. každému je dovolené zdieľať po stanovenú dobu bez komentárov, poznámok či iných spôsobov prerušovania od ostatných členov skupiny. Takto je vytvorené bezpečné miesto na zdieľanie. Crosstalk narúša bezpečie skupiny. Interskupina Phoenix navrhuje, aby v novom formáte mítingu bolo nasledovné:

Na tomto mítingu nepoužívame crosstalk, neprerušujeme, ani nekomentujeme výpovede iného člena. Robíme to z dvoch dôvodov: po prvé, keď sme vyrastali, nikto nás nepočúval, hovorili nám, že naše pocity sú nesprávne. Po druhé, ako dospelí sme zvyknutí starať sa o iných ľudí a nebrať zodpovednosť za svoj život. Na tomto stretnutí hovoríme o svojich vlastných skúsenostiach a pocitoch. Bez komentára prijímame, čo iní hovoria, pretože je to ich pravda, a pracujeme na tom, aby sme prevzali viac zodpovednosti za svoj vlastný život namiesto toho, aby sme radili iným.

Spoločenstvo sa musí navzájom podeliť o špecifiká svojich individuálnych programov uzdravovania, ale dôrazne sa odporúča, aby míting bol najbezpečnejším miestom na zdieľanie a reakcie alebo vzájomné diskusie môžu prebiehať medzi dvomi členmi pri káve mimo mítingu.

Anonymita

Anonymita nám dáva novú slobodu zdieľať naše pocity a skúsenosti bez toho, aby sme boli hodnotení. "To, čo sme tu počuli a koho sme tu videli, zanecháme v týchto priestoroch" – je veľmi dobré pravidlo, ktoré vytvorí bezpečné miesto na zdieľanie našich pocitov a uzdravovanie bez obáv z ohovárania a odplaty.

Literatúra

Každá skupina má právo si určiť knihu(y), brožúry alebo letáky, ktoré má na stole. V súlade s našimi tradíciami doporučujeme, aby materiály z iných zdrojov ako DDA a od iných vydavateľov ako DDA boli oddelené od dvanásťkrokových materiálov a neboli propagované. Toto zahŕňa informácie o iných terapiách, workshopoch, udalostiach, atď., najmä ak ide o spoplatnené akcie.

Oficiálna literatúra, ktorá je momentálne dostupná cez WSO obsahuje:

 • 25 otázok: Som dospelé dieťa?,
 • Základný balík DDA,
 • Čo je DDA...,
 • Sponzorstvo v DDA: Spolupútnici,
 • Vedenie biznis mítingu,
 • Raná história DDA,
 • Nemocnice a inštitúcie,
 • Organizovanie workshopu na sponzoring v DDA,
 • Otázky na mítingy,
 • Literárne zásady,
 • Verejné informácie,
 • Navrhované bankovné / účtovné postupy v DDA,
 • Balík nástrojov,
 • Dvanásť konceptov pre Svetovú službu DDA a Návrh na vykonávanie služby,
 • Čo je WSO...,
 • Začiatočníkovi v každom z nás,
 • Listy identity:
  (List 1): DDA program a ako funguje,
  (List 2): Paradox nezávislosti,
  (List 3): Dôležitosť služby v DDA.

Balíček pre novovzniknutú skupinu je k dispozícii za 21,15$. Zahŕňa hore uvedenú literatúru a modelový formát, ktorý sa môže použiť a upraviť novou alebo už existujúcou skupinou.

Ďalšia bezplatná literatúra vrátane odporúčaní ohľadom založenia nového mítingu je dostupná na našej webovej stránke:

https://adultchildren.org/literature/free-literature-english-translated/ 

Príťažlivosť nie propagácia

Náš program je založený na príťažlivosti, nie na reklame. Je rozdiel medzi poskytovaním informácie a propagovaním. Ak DDA skupina už existuje vo vašej blízkosti, môžete pripraviť leták s informáciami o novej skupine, prípadne priložiť mapu s popisom cesty.

Ako začať novú skupinu

Tam, kde žiadna skupina nie je, založenie novej skupiny môže byť obrovskou službou pre spoločenstvo. Ak už skupina existuje, môžu nastať konflikty pri myšlienke založenia novej skupiny. Program rastie, pretože niekto vidí potrebu a snaží sa naplniť túto potrebu založením novej skupiny. Neznamená to odsúdenie existujúcej skupiny, ale je to znakom rastu nášho programu.

Úcta k nováčikom

Nováčikovia môžu byť obzvlášť zraniteľní voči emocionálnemu, finančnému či sexuálnemu zneužívaniu Niektorí ľudia na mítingu, ktorí prešli procesom obeť/prenasledovateľ, sa môžu pokúsiť o uspokojenie svojich potrieb prostredníctvom manipulácie nováčikov. Toto sa nazýva "13. krok", ktorý ohrozuje bezpečnosť skupiny a nie je súčasťou nášho programu. Láska a úcta, ktoré ponúkame nováčikom, je odrazom lásky a úcty, ktoré sa učíme ponúkať sami sebe. Slovami našich zakladateľov " učíme sa schopnosti byť sami sebe rodičom s nehou, ľudskosťou, láskou a úctou.


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: Issues for meetings, ACA WSO »


Literatura »