Inventúra skupiny DDA

Príprava na inventúru skupiny

Čo je inventúra skupiny?

Dvanásťkrokové skupiny robia z času na čas inventúru. Tento nástroj dáva skupine obraz o tom, ako skupina funguje. Pomáha poukázať na jej silné, i slabé stránky. Tento proces nás môže udržať na ceste k tomu, aby sme boli stále bezpečnejšou skupinou. Pomáha nám niesť odkaz DDA uzdravenia.

Prečo robiť inventúru skupiny?

Službu v skupine robí možno len niekoľko ľudí. Nováčikovia prídu možno na jeden míting, a už sa nevrátia. Sú členovia, ktorí nerešpektujú hranice skupiny a tým sa z mítingu vytráca pocit bezpečia. Tieto problémy sa dajú ľahko postrehnúť, ale môže byť ťažké ich riešiť počas mítingu, alebo na pravidelnom biznis mítingu. Rovnako ako inventúra Štvrtého kroku posilňuje uzdravovanie v našom osobnom živote, skupinová inventúra môže posilniť zdravie skupiny.

Ako predstaviť myšlienku inventúry skupine?

Prineste si kópiu tohto dokumentu na váš biznis míting a navrhnite skupine, aby popremýšľala o inventúre. Ak vaša skupina nemá pravidelné biznis mítingy, navrhnite, že si jeden spravíte, aby ste sa mohli porozprávať o inventúre.

Tak ako na biznis mítingoch, i na mítingoch zameraných na inventúru skupiny sa vytvorí bezpečné prostredie tým, že tomu dôveryhodný služobník napomáha spravodlivým a inkluzívnym konaním. Oznámte inventúru vopred, aby s tým mohli rátať všetci členovia, ktorí majú záujem sa zúčastniť.

Dôležité je, aby všetci členovia cítili, že sú vítaní a rešpektovaní. V súlade s našou Druhou a Treťou tradíciou by mali mať všetci členovia rovnakú príležitosť vyjadriť sa.

Nastavenie hraníc k priebehu inventúry

Je dôležité nastaviť si hranice; zdravé hranice vytvárajú bezpečie.

Zoznam hraníc k posúdeniu:

Kedy sa stretneme? Bude to pred mítingom, po mítingu alebo v úplne inom čase?
Ako dlho bude stretnutie trvať? Koľko otázok otvoríme na každom stretnutí?
Zvolíme si časový limit pre jednotlivé zdieľania? Aký bude časový limit?
V akom poradí si určíme, že budú členovia zdieľať? Pôjde sa dookola alebo sekretár mítingu vyberie ľudí v poradí, ako sa prihlásia, či sa zvolí iný spôsob?
Bude sa rotovať vedenie mítingu?
Bude sa diskutovať o pravidlách komunikácie? Prečítajte DDA odporúčania pre zdieľanie / crosstalk.
Ako často sa vrátime k tomuto procesu nastavovania hraníc?

DDA vytvorilo mnoho zdrojov, ktoré môžu byť skupinám nápomocné

Tlačená literatúra:

 • VČK: Kapitola 19, Dvanásť tradícií

 • VČK: "Manuál pre Dospelé deti"

 • Crosstalk – brožúra

 • Nováčik – brožúra

Webová stránka – adultchildren.org:

 • Dvanásť tradícií
 • Dvanásť služobných konceptov

Formát inventúry skupiny

Vezmite, prosím, na vedomie, že každá skupina je autonómna a môže si formát prispôsobiť podľa svojich vlastných potrieb.

Vitajte! Volám sa ............... a budem viesť našu skupinovú inventúru. Prosím, vezmite si kópiu otázok. Prosím, pomôžte mi otvoriť míting pomocou DDA Modlitby vyrovnanosti alebo Modlitby vyrovnanosti:

DDA modlitba:
Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal ľudí, ktorých zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil človeka, ktorého zmeniť môžem
a múdrosť, aby som spoznal, že tým človekom som ja.

Modlitba vyrovnanosti:
Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.

Táto inventúra je ako Štvrtý krok pre našu skupinu. Cieľom je získať informácie o tom, ako úspešne plníme náš prvoradý cieľ tak, ako je uvedený v našej Piatej tradícii: Každá skupina má len jeden prvoradý cieľ – prinášať posolstvo ďalším dospelým deťom, ktoré ešte stále trpia.

Ako pomôcku pre zhodnotenie silných a slabých stránok našej skupiny použijeme zoznam otázok. Pre zhrnutie bude sekretár mítingu robiť poznámky počas inventúry.

V záujme bezpečnosti sa prosím vyjadrujte v prvej osobe jednotného čísla – "JA." Zopakujem hranice, ktoré si skupina zvolila a ktoré súvisia s časom zdieľania, atď. (pozri "Nastavenie hraníc" vyššie)

Teraz prečítam prvú otázku a otvorím diskusiu.

Navrhované otázky na inventúru

 1. Ako sa správame k nováčikom?
  a) Sú vítaní?
  b) Rozprávame sa s nováčikmi pred alebo po mítingu?
  c) Berieme nováčikov na vedomie počas mítingu?
  d) Dávame nováčikom prehľad o DDA? Ako?
  e) Máme k dispozícii zoznam telefónnych čísiel / e-mailov?
  f) Praktizujeme bezpečie na mítingu s nováčikmi?

 2. Čítame na každom mítingu základné dokumenty DDA tak, ako boli napísané? Toto musí ísť do čistiarne, Riešenie, Dvanásť krokov DDA a Dvanásť tradícií.

 3. Začína a končí míting včas?

 4. Ak si ide skupina posedieť (na kávu, jedlo), oznámime všetkým, že každý je vítaný?

 5. Podporujeme sponzorstvo a jeho model v našej členskej základni?

 6. Napĺňame a rotujeme pravidelne služobné pozície akými sú Sekretár, Pokladník a Literatúra?

 7. Udeľujeme medaily?

 8. Používame, máme v zásobe a predávame literatúru podporovanú konferenciou DDA na našich mítingoch? (niektoré informácie zo stránky adultchildren.org   sa môžu stiahnuť a kopírovať pre použitie na mítingoch).

 9. Volíme si zástupcu skupinovej služby, aby reprezentoval našu skupinu v širšom svete DDA, akými sú interskupina alebo Svetová organizácia služieb?

 10. Rotuje privilégium viesť míting medzi pravidelnými členmi?

 11. Siedma tradícia
  a) Sú príspevky dostatočné na pokrytie potrieb našej skupiny?
  - Nájom
  - Nákup literatúry
  - Ďalšie výdaje
  b) Posielame časť našich príspevkov do Siedmej tradície na podporu našej Interskupiny a Svetovej služby DDA?
  Poznámka: čiastka príspevku nie je rozhodujúca. Pravidelná podpora spoločenstva, bez ohľadu na sumu, je duchovným tréningom, ktorý prináša úžitok našej skupine. Ak by každá skupina poslala len 5€ do DDA každý rok, bolo by to ohromné!
  c) Oznamujeme službu a podporujeme príležitosti vo výboroch, atď., prostredníctvom služobnej štruktúry DDA?

 12. Vyhýbame sa crosstalku, poskytovaniu rád a vzájomnému prerušovaniu? Ako riešime, ak dôjde ku crosstalku?

 13. Konajú sa mítingy skupinového svedomia (biznis mítingy) na mesačnej báze, aby sa dospelo k rozhodnutiu ohľadom financií, rotácie služieb, inventúry literatúry, záležitostí skupiny, atď.?

 14. Je naša skupina registrovaná na stránke spoločenstva DDA – adultchildren.org? Aktualizuje sa záznam ročne alebo vždy, keď nastane v priebehu roka nejaká zmena?

 15. Čo robí skupina pre to, aby šírila odkaz DDA uzdravenia?

 16. Praktizuje skupina anonymitu tým, že pripomína členom, aby nehovorili o tom, koho na mítingu videli, ani o osobných zdieľaniach, ktoré na mítingu počuli a aby nespomínali priezvisko či profesijné tituly?

Záver mítingu

Čas, ktorý sme dnes mali na inventúru, sa chýli ku koncu. Ďakujem za vašu účasť. Je nejaký záujemca, ktorý by viedol inventúru nabudúce?

(Teraz oznámte míting nasledujúcej inventúry.)

Prosím, pomôžte mi uzavrieť dnešný míting Záverečnou modlitbou alebo Modlitbou vyrovnanosti.

DDA Záverečná modlitba:
Vložím svoju ruku do tvojej a spolu dokážeme to, čo by sme sami nikdy nedokázali.
Stratil sa pocit beznádeje.
Už viac nemusíme byť odkázaní na svoju nestálu vôľu.
Teraz sme všetci spolu, vystierame svoje ruky k sile a moci väčšej ako sme my sami.
A keď navzájom spojíme ruky, nájdeme lásku a porozumenie,
ktoré presahuje i tie naše najodvážnejšie sny.
Príďte zas!

Modlitba vyrovnanosti:

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal ľudí, ktorých zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil človeka, ktorého zmeniť môžem
a múdrosť, aby som spoznal, že tým človekom som ja.

DDA inventúra – pracovný list

Nasledujúce otázky, zostavené zo spoločných zdieľaných skúseností DDA, môžu poslúžiť k tomu, aby skupina dospela k informovanému svedomiu skupiny o tom, ako sa im darí plniť svoj základný cieľ.

 1. Čo je základným cieľom skupiny?
 2. Čo môže skupina urobiť viac pre to, aby šírila posolstvo?
 3. Je naša skupina príťažlivá pre Dospelé deti z rôzneho prostredia? Pokrývame čo najširšiu vzorku našej spoločnosti vrátane tých, ktorí majú špecifické potreby?
 4. Zostávajú noví členovia s nami, alebo sa zdá, že je fluktuácia nadmerná? Ak je to tak, prečo? Čo s tým môžeme ako skupina urobiť?
 5. Zdôrazňujeme dôležitosť sponzorstva? Ako efektívne? Ako to môžeme robiť lepšie?
 6. Dbáme na zachovávanie anonymity členov našej skupiny a iných členov DDA mimo našich mítingov? Nechávame dôverné zdieľania len na mítingoch?
 7. Venujeme čas tomu, aby sme všetkým členom vysvetlili, aký význam má pre skupinu udržiavanie služieb, ktoré sú súčasťou nášho balíka uplatňovania dvanástich krokov?
 8. Majú všetci členovia príležitosť rozprávať na stretnutí a zúčastňovať sa na iných aktivitách skupiny?
 9. Uvedomujeme si, že vykonávať službu je veľká zodpovednosť a preto by sme ju nemali chápať ako výsledok súťaže o popularitu, ale svojich služobníkov by sme si mali vyberať obozretne?
 10. Robíme všetko pre to, aby bolo miesto nášho stretávania príťažlivé?
 11. Podieľa sa skupina primerane na dosahovaní cieľa DDA, pokiaľ ide o naše Tri odkazy – uzdravenie, jednota, služba?
 12. Čo skupina v poslednom čase urobila pre to, aby dala odkaz DDA na vedomie odbornej verejnosti – lekárom, duchovným, súdnym úradníkom, pedagógom, vychovávateľom a iným, ktorí často ako prví vidia dospelé dieťa, ktoré potrebuje pomoc?
 13. Ako si skupina plní svoju zodpovednosť voči siedmej tradícii?
 14. Sú nejaké zmeny, ktoré by sme mali vziať do úvahy, čo sa týka formátu mítingu, čítaní, vedenia mítingu, úloh dôveryhodných služobníkov alebo technického prestavenia stoličiek / stolov?

Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Literatura »