"Počúvaj a uč sa."

Literárne zásady

Literárne zásady DDA

Skupiny DDA požiadali ACA WSO [1] o usmernenie týkajúce sa používania literatúry počas mítingov DDA. V súlade s Dvanástym krokom je hlavným cieľom ACA WSO odovzdávať posolstvo všetkým, ktorí ešte stále trpia následkami vyrastania v prostredí ovplyvnenom alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.

ACA WSO nemá žiadnu právomoc usmerňovať skupiny v ich záležitostiach. Môže sa podeliť o skúsenosti, silu a nádej skupín, ktoré nám dali podnety k akejkoľvek téme a dávať odporúčania, aj to len veľmi opatrne.

Výber literatúry závisí výlučne od rozhodnutia skupiny. Jedinou autoritou v takýchto otázkach je Milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v skupinovom svedomí. Toľko hovorí naša Druhá tradícia.

V programe DDA sa od začiatku zastával názor, že cenné informácie sú aj v literatúre z prostredia mimo programu. ACA WSO nepodporuje žiadnu literatúru zvonka ani proti nej nenamieta, ak je to v súlade so Šiestou tradíciou.

Vzhľadom na to, že v našom programe sa v minulosti [2] používala literatúra zvonka, aj na to, že máme osobitý sklon vzhliadať k autoritám alebo sa ich obávať, je pochopiteľné, že skupiny hľadajú nejaké objektívne usmernenia. Môžu sa potom na základe nich rozhodnúť, akú literatúru budú počas mítingu používať. Odporúčame, aby sa takéto usmernenie v plnom rozsahu opieralo o Tradície. Svedomie skupiny založené na Tradíciách a Vyššej Sile je časom overený a spoľahlivý základ, ktorý môžu skupiny používať pri rozhodovaní o všetkých svojich záležitostiach.

Podľa čoho sa teda môžu skupiny opierajúce sa o Tradície a Vyššiu Silu rozhodnúť, akú literatúru budú používať počas svojich mítingov?

Vo všeobecnosti existujú dva druhy literatúry: literatúra, ktorú schválila Konferencia ACA [3] a literatúra, ktorú Konferencia ACA neschválila.

_______________
[1] ACA World Service Organization (ACA WSO) – Svetová organizácia služieb medzinárodného spoločenstva DDA.
[2] Raná história DDA ... rozhovor s Tonym A.
[3] ACA Annual Business Conference (ACA ABC) – Výročná konferencia medzinárodného spoločenstva DDA.

Literatúra schválená Konferenciou ACA

Literatúru DDA píšu členovia DDA, ktorí majú skúsenosti s Dvanástimi krokmi, Dvanástimi tradíciami a Dvanástimi konceptmi DDA.

Literatúra schválená Konferenciou ACA sa pripravuje v spolupráci s literárnou komisiou ACA WSO. Predkladá sa správnej rade na posúdenie a schválenie a na základe toho sa môže predložiť na Výročnej konferencii, kde prebehne konečné schválenie.

Počas prvých 30 rokov existencie DDA sa naše spoločenstvo opieralo o dva zdroje. Prvým zdrojom boli správy Komisie pre identitu, cieľ a vzťahy, ktoré sú známe ako brožúry "Programové dokumenty". Druhým zdrojom bola literatúra zvonka.

Naše "Programové dokumenty" hovoria o tom, kým sme a akí sme ako deti, ktoré vyrastali v rodinách ovplyvnených alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Členovia DDA sa stotožňujú so Zoznamom čŕt dospelého dieťaťa (Problémom) a pracujú na Krokoch, ktoré smerujú k Riešeniu. V novembri 2006 sme vydali našu Veľkú červenú knihu. 22. výročná konferencia ACA jednohlasne schválila tento text ako knihu spoločenstva.

Súhrnne je naša literatúra, ktorú schválila Konferencia ACA, "najucelenejším opisom skúseností dospelých detí z pohľadu nášho spoločenstva... [a] prináša nádej na uzdravenie z následkov vyrastania v dysfunkčnej rodine". [4]

Naša Veľká červená kniha však poukazuje na to, že uzdravenie DDA nespočíva len v tom, čo je uvedené v našej literatúre schválenej Konferenciou:

"Uvedomujeme si, že toto je len začiatok. Dúfame, že touto knihou otvoríme diskusiu o hlbšom význame uzdravovania DDA. Veríme, že táto diskusia prinesie dospelým deťom novú úroveň porozumenia. S týmto vedomím kladieme čitateľom otázku, o ktorej by pri čítaní tejto knihy mali uvažovať: "Čo pre vás znamená DDA?" [5]

Ku koncu našej Veľkej červenej knihy sme opäť vyzvaní, aby sme preskúmali a pochopili program uzdravovania DDA, "... aby sme si uvedomili, čo v skutočnosti znamená [emocionálna triezvosť] v podmienkach každodenného života, deň po dni." [6]

Náš program vo svojej podstate umožňuje členom DDA, aby dosiahli vyššiu úroveň porozumenia a snažili sa uplatňovať program DDA v každodennom živote. Je to program otvorenej mysle, ktorý sa opiera o našu Druhú tradíciu.

_______________
[4] Úryvok z Veľkej červenej knihy, s. viii – ix.
[5] Tamtiež.
[6] Veľká červená kniha, s. 628.

Literatúra neschválená Konferenciou ACA

Vždy platilo, že skupiny DDA sa môžu slobodne rozhodnúť, akú literatúru budú používať. To znamená, že mítingy DDA môžu čerpať z rôznych zdrojov.

Každú skupinu nabádame, aby bola pri rozhodovaní mimoriadne opatrná a pamätala na Dvanásť tradícií DDA. Svedomie skupiny môže zvážiť, aký je potenciálny prínos neschválenej literatúry oproti prípadným rizikám na úkor Dvanástich tradícií DDA.

Po zvážení nižšie uvedených otázok sa každá skupina môže rozhodnúť a informovať svojich členov o tom, akú literatúru bude používať na svojich mítingoch.

Návrhy na zváženie a diskusiu

 • Prvá tradícia – Podporuje tento materiál ďalší rozvoj DDA? Podporuje jednotu a konzistenciu nášho posolstva Dvanástich krokov?

 • Štvrtá tradícia – Ovplyvní rozhodnutie používať takýto materiál iné skupiny v danej oblasti alebo naše spoločenstvo ako celok?

 • Piata tradícia – Je toto rozhodnutie skupiny v súlade s hlavným cieľom programu DDA?

 • Šiesta tradícia – Znamená používanie externej literatúry podporu konkrétneho autora? Bolo by stretnutie viac "o čítaní kníh", ak by sme sa na ňom zamerali na dielo konkrétneho autora, a nie na cieľ mítingu DDA, ktorým je uzdravovanie?

 • Ôsma tradícia – Hraničí používanie takejto literatúry s terapeutickým sedením? Mení charakter mítingu viac smerom k terapii? Vzďaľuje sa použitie takejto literatúry od dvanásťkrokového programu uzdravovania svojpomocných skupín?

 • Desiata tradícia – Porušilo by takéto používanie autorské práva iných?

Mohlo by rozhodnutie používať neschválenú literatúru spôsobiť, že sa zmení naša identita a naše uzdravovanie sa odkloní od Dvanástich krokov? Naša Prvá tradícia hovorí, že naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA a naše spoločné dobro by malo byť prvoradé.

V našich Tradíciách sa tiež uvádza, že skupiny DDA nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva (Desiata tradícia). Dbajú tiež o to, aby skupina DDA nepodporovala žiadne podobné zariadenia ani akýkoľvek iný subjekt (napríklad literárne diela, videá alebo podobné formáty [7]), aby nás problémy s tým spojené neodklonili od nášho prvoradého cieľa (Šiesta tradícia), ktorým je odovzdávať posolstvo DDA o uzdravení dospelým deťom, ktoré ešte stále trpia (Piata tradícia).

Naše Tradície nám pripomínajú, že naše vzťahy k verejnosti sú založené viac na príťažlivosti programu, než na propagácii (Jedenásta tradícia). Zároveň dbáme na to, aby sa naša skupina svojou samostatnosťou nedostala do konfliktu s inými skupinami alebo s DDA ako celkom (Štvrtá tradícia).

Odporúča sa, aby akákoľvek externá literatúra, ktorá sa prinesie na mítingy, bola v súlade s Dvanástimi krokmi a Dvanástimi tradíciami DDA. V našom spoločenstve sa tiež odporúča, aby sa nedorozumeniam predchádzalo tak, že sa bude takáto literatúra uchovávať oddelene od literatúry schválenej Konferenciou ACA.

_______________
[7] Komerčne dostupné videá a literatúra sú vonkajšie subjekty a ich používanie by mohlo spájať skupinu s určitým presvedčením alebo spôsobom uzdravovania. Toto by mohlo zasahovať do výsostného práva jednotlivých členov vybrať si samostatne, v čo veria alebo ako uplatňujú Kroky vo svojom vlastnom uzdravovaní.

DVANÁSŤ TRADÍCIÍ DDA

 1. Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.
 3. Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.
 4. Každá skupina by mala byť samostatná, s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkaju iných skupín alebo DDA ako celku. Spolupracujeme so všetkými ostatnými dvanásťkrokovými programami.
 5.  Každá skupina DDA má len jeden cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.
 6.  Skupina DDA by nikdy nemala podporovať ani financovať žiadne podobné zariadenie ani akýkoľvek iný subjekt, ani ich spájať s menom DDA, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.
 7. Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.
 8. DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať odborníkov.
 9.  DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sú priamo zodpovedné voči tým, ktorým slúžia.
 10. Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných diskusií.
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu a nie na reklame. Zachovávame osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii, filme a iných verejných médiách.
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám, aby sme uprednostňovali princípy pred osobnosťami.

Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií pre program DDA sme prevzali a upravili so súhlasom Alcoholics Anonymous World Service, Inc.

LITERATÚRA SCHVÁLENÁ KONFERENCIOU ACA


Knihy a pracovné zošity

 • Veľká červená kniha (VČK) (aj ako audiokniha a e-kniha)
 • Dvanásť krokov dospelých detí – Žltý pracovný zošit (aj ako e-kniha)
 • Pracovný zošit k Zoznamom čŕt dospelého dieťaťa (aj ako e-kniha)
 • Posilnenie môjho uzdravovania – Denné zamyslenia (aj ako e-kniha)
 • Príručka Milujúceho rodiča (aj ako e-kniha)

Brožúry

 • Dostatočne dobrá skupina
 • Programové dokumenty
 • Nováčik
 • Pravidlá komunikácie

Zakladač

 • Balíček literatúry pre novú skupinu

Letáky

K dispozícii na stiahnutie na www.adultchildren.org

Okrem vyššie uvedených titulov neustále ponúkame novú literatúru a nové preklady. Najnovšiu ponuku a preklady nájdete na stránke:
www.adultchildren.org


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: Literature Policy »


Literatúra »