Slogany


 1. Pusti to a nechaj to na Boha (Let go and let God)
 2. Nie si sám (You are not alone)
 3. Deň po dni (One day at a time)
 4. Ži a nechaj žiť (Live and let live)
 5. To najdôležitejšie sprav ako prvé (First things first)
 6. Všímaj si to dobré (Look for the good)
 7. S Božou milosťou (By the grace of God)
 8. Spoznaj sám seba – buď úprimný (Know yourself – be honest)
 9. Aj toto pominie (This too shall pass)
 10. Potrebujem ľudí (I need people)
 11. Nekomplikuj to (Keep it simple)
 12. Mám možnosť voľby (I have a choice)
 13. Zober si len to, čo potrebuješ, ostatné nechaj tak (Take what you need and leave the rest)
 14. Nič strašné sa nedeje (No big deal)
 15. Nevzdávaj to 5 minút pred zázrakom (Don't quit 5 minutes before the miracle happens)
 16. Pomoc je vzdialená len na dosah telefónu (Help is only a phone call away)
 17. Pokús sa nahradiť vinu vďačnosťou (Try to replace guilt with gratitude)
 18. Pokora je prijatie seba samého (Humility is our acceptance of ourselves)
 19. Sme zodpovední za úsilie, nie za výsledok (We're responsible for the effort not the outcome)
 20. Ako na to = úprimnosť, otvorenosť a ochota (How = honesty, open-mindedness and willingness)
 21. Zo slabosti (nešťastia) prichádza sila (From weakness (adversity) comes strength)
 22. Odpúšťame, aby nám bolo odpustené (We forgive to be forgiven)
 23. Vzdáme sa toho, aby sme si to udržali (We give it away to keep it)
 24. Trpíme, aby sme sa uzdravili (We suffer to get well)
 25. Vzdáme sa, aby sme vyhrali (We surrender to win)
 26. Zomrieme, aby sme žili (We die to live)
 27. Z temnoty prichádza svetlo (From darkness comes light)
 28. Zo závislosti sme našli nezávislosť (From dependence we found independence)
 29. V uzdravení nie sú žiadne čary, iba zázraky (There is no magic in recovery only miracles)
 30. Buď súčasťou riešenia, nie problému (Be part of the solution not the problem)
 31. Viac bude odokryté (more will be revealed)
 32. Šialenstvo robí rovnaké veci a očakáva odlišný výsledok (Insanity is doing the same thing and expecting different results)
 33. Hľadaj skúsenosti, silu a nádej u ostatných (Seek the experience, strength, and hope of others)
 34. Funguje to, ak na tom pracuješ, tak na tom pracuj, lebo ty za to stojíš! (It works if you work it, so work it, because you are worth it!)
 35. Posúvame sa od utrpenia cez uzdravovanie až k pomoci (We move from hurting, to healing, to helping)
 36. Tvár sa, že to tak je, kým to tak nebude (Fake it until you make it)
 37. Ja nemôžem, On môže, tak ho nechám, nech koná (I can't, He can, I think I'll let Him (Steps 1, 2, 3))
 38. DDA je jednoduché, ale nie ľahké (ACA is Simple but it is Not Easy)
 39. Ži, nie prežívaj (Live Beyond Mere Survival)
 40. Je aj iný spôsob, ako žiť (There Is Another Way to Live)
 41. Pomenuj to, neobviňuj to (Name It, Don't Blame It)
 42. Požiadaj o pomoc a prijmi ju (Ask For Help and Accept It)
 43. Modli sa a modli sa usilovne (Pray and Pray Hard)
 44. Nerob len Niečo (Don't Just Do Something)
 45. Seď tam (Sit There)
 46. Buď pokojný a spoznávaj (Be Still and Know)
 47. Nie je hojenia bez cítenia (There is no Healing Without Feeling)
 48. Strach nás sem priviedol, láska nás tu drží (Fear brought us here, Love keeps us here)
 49. Láska znamená pustiť strach (Love is Letting Go of Fear)
 50. Rozprávaj, dôveruj a cíť (Talk, Trust and Feel)
 51. Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil (Courage is Fear That Has Said a Prayer)
 52. Prichádzaj na stretnutia (Keep Coming Back)
 53. Prines svoje telo a myseľ ho bude nasledovať (Bring the body and the mind will follow)
 54. Ako veľmi je to dôležité? (How important is it?)
 55. Uchovávaj si otvorenú myseľ (Keep an open mind)
 56. Pokrok, nie dokonalosť (Progress, not perfection)
 57. Kde som, je presne tam, kde mám byť (Where I am right now is exactly where I should be)
 58. Som dostatočne dobrý (I am enough)
 59. Snaž sa nebyť prenasledovateľom, obeťou ani umožňovateľom (Try not to be a persecutor, victim or enabler)
 60. Buď to bude, alebo to nebude (It either will or it won't)
 61. Všetci sme vyrástli pri jednom stole (We All Grew Up At The Same Table)
 62. Len pre dnes (Just For Today)
 63. Som egomaniak s komplexom menejcennosti (I'm an egomaniac with an inferiority complex)
 64. Vymieňať jednu nutkavú potrebu za druhú, je ako vymeniť si sedadlo na Titanicu (Switching from one compulsion to another is like switching seats on the Titanic)
 65. Iba Boh dokáže pretvoriť chaos na odkaz (Only God can turn a mess into a message)
 66. Ty nemáš problém. Ty máš riešenie, ktoré sa ti nepáči (You don't have a problem. You have a solution you don't like)
 67. Ak budem hovoriť "nie" dosť často, prestanú sa pýtať (If I say "no" often enough, they'll stop asking)
 68. Ak máš pochybnosti – nerob to (When in doubt – don't)
 69. Konaj, nereaguj (Act, don't react)
 70. Počúvaj a uč sa (Listen and learn)
 71. Žil som v znečistení namiesto v riešení (I was living in the pollution instead of the solution)
 72. Vymenil som veľa bolesti, strachu a zúfalstva za svoje miesto v DDA (I traded a lot of pain, fear, and despair for my seat in ACA)
 73. Ak robíš pre DDA, robíš aj pre seba (If you're not doing enough for ACA, you're not doing enough for yourself)
 74. Radšej budem opatrný, keď poviem, že som vďačný. Vďačnosť sa dá vyjadriť jedine skutkami, nie slovami (I'd better be careful when I say I'm grateful. Gratitude can Only be expressed in deeds, not words)
 75. Ak chceš zistiť, ako je niekto vďačný, požiadaj ho o pomoc (If you want to see how grateful someone is, ask them to help you)
 76. Neexistuje problém, ktorý by sa nemohol stať krízou a kríza, ktorá by sa nemohla stať katastrofou – ak použijem svoju závislosť/nutkanie, keď sa z toho budem pokúšať uniknúť (There's no problem that cannot become a crisis and no crisis that cannot become a disaster- if I use my addiction/compulsion to try to escape it)
 77. Keď som si pripustil, že nedokážem ovládať svoj vlastný život, vzdal som sa práva pokúšať sa ovládať život niekoho iného (Once I admit that I cannot manage my own life (Step One), I relinquish the right to try to manage someone else's)
 78. Pokojné more ešte nikdy nestvorilo dobrého námorníka (A smooth sea never made a good sailor)
 79.  Míting DDA je ostrov zdravého rozumu v šialenom oceáne (ACA meetings are an archipelago of sanity in a lunatic sea)
 80. Môžes sa trikrát sťažovať na rovnaký problém. Potom sa radšej snaž nájsť riešenie (You can complain about the same problem three times. Then you'd better be in the solution)
 81. Ak sa musíš rozprávať o tom istom probléme s viac ako tromi ľuďmi, potom nechceš pomoc, ale chceš pozornosť (If you have to talk to more than three people about the same problem, you don't want help, you want attention)
 82. Ak si natoľko zaneprázdnený, že nemáš čas ísť na míting DDA, potom si zaneprázdnený viac, ako Boh chce (If you're too busy to go to ACA meetings, you're busier than God wants you to be)
 83. Dôvod, prečo nepoviem "nie", keď ma požiadajú, aby som urobil niečo pre DDA, je, že vždy ma požiadajú, aby som urobil niečo, čo by mi mohlo zachrániť život (The reason I don't say "no" when asked to do something for ACA is that invariably I'm being asked to do something that might save my life)
 84. Prelomíš zlé návyky prelomením zlých návykov. Utvoríš dobré návyky utváraním dobrých návykov (You break bad habits by breaking bad habits. You form good habits by forming good habits)
 85. Keď sa smeješ, tvoj mozog si myslí, že si šťastný! (When you smile, your brain thinks you're happy!)
 86. Ak sa chystáš modliť, netráp sa. Ak sa chystáš trápiť, nemodli sa (If you're going to pray, don't worry. If you're going to worry, don't pray)
 87. Nedávaj otáznik tam, kde Boh dal čas (Don't place a question mark where God has placed a period)
 88. V DDA sú dva druhy ľudí – tí, ktorí hľadajú pravdu a tí, ktorí sa jej boja (There are two kinds of people in ACA – those seeking the truth and those afraid of it)
 89. Možno nie som zodpovedný za to, že som dospelé dieťa alkoholika, ale som zodpovedný za svoje uzdravenie (I may not be responsible for being an Adult Child of an Alcoholic, but I am responsible for my recovery)
 90. Prestaň polievať burinu! (Stop watering the weeds!!)
 91. Hnev možno identifikuje problém, ale nikdy žiadny nevyrieši (Anger may identify a problem, but it will never solve one)
 92. Ohováranie a kritizovanie neznevažuje druhého človeka; znevažuje mňa (Gossip and criticism do not belittle the other person; they belittle me)
 93. Niekedy nedostaneme, čo chceme. Niekedy nedostaneme, čo potrebujeme. Niekedy dostaneme, čo dostaneme (Sometimes we don't get what we want. Sometimes we don't get what we need. Sometimes we get what we get)
 94. Vždy som porovnával svoje vnútro s tým, čo ma niekto iný navonok (I was always comparing my insides to someone else's outsides)
 95. Šťastie je: Žiť v tom pravom poznaní (Luck is: Living Under Correct Knowledge)
 96. Dával som trvalú realitu dočasným veciam (I was giving permanent reality to temporary things)
 97. Zameriavaj sa na seba (Keep the focus on your Self)
 98. Tréningom sa to zlepšuje (Practice makes better)
 99. Bolesť lieči, zneužívanie zanecháva jazvy (Pain heals; abuse scars)
 100. Hovor, čo si myslíš; mysli si, čo hovoríš (Say what you mean; mean what you say)
 101. Pokús sa byť takým človekom, k akému by si chcel prísť domov (Try to become the person you'd like to come home to)
 102. Sprav dnes niečo pre toho, koho miluješ: Nechaj ho žiť (Today do something for someone you love: Leave them alone)
 103. Nikto nás nemôže "viniť", ak prijmeme zodpovednosť za svoje pocity (We are not to "blame" if we accept responsibility for our feelings)
 104. Hnev, vina a strach sa stanú silou, nádejou a skúsenosťou (Anger, guilt, and fear become strength, hope and experience)
 105. Kvalita môjho života je určená tým, ako dokážem zvládnuť svoje strachy (The quality of my life is determined by how well I manage my fears)
 106. Jediná vec, ktorá je zlá na tom byť DDA, je, že nič nie je zlé na tom byť DDA, to len my o tom nevieme (The only thing wrong with an ACOA is nothing is wrong with an ACOA and we just don't know it)
 107. Urob to inak (DID: Do it differently)
 108. Nič nie je dôležitejšie ako tento deň (Nothing is more important than this day)
 109. Zostaň v tomto dni (Stay in the day)
 110. Jediná cesta z toho von je prejsť cez to (The only way through it, is through it)
 111. Boh má iba tri odpovede: "Áno!", "Ešte nie!" a "Mám niečo lepšie na mysli." (God only has three answers, "Yes!", "Not yet.", and "I have something better in mind.")
 112. Boh má plán (God has a plan)
 113. Žiadna bolesť, žiadny zisk (No pain, no gain)
 114. Používaj svoju myseľ, nedovoľ, aby myseľ používala teba (Use your mind ,dont let your mind use you)
 115. Trpezlivosť je ďalšie TERAZ (Patience is the next NOW)
 116. Prinútim sa reagovať správne i napriek svojim pocitom (I will compell myself to act rightly in spite of my feelings)
 117. Ak mám problém, je to môj problém. Ak je to môj problém, je to môj problém, ktorý mám vyriešiť. Ak je to môj problém, ktorý mám vyriešiť, potom som to len ja, kto musí spraviť niečo inak. (If I have a problem, it's my problem. If it's my problem, it's my problem to fix. If It's my problem to fix, I'm the one who needs to do something different.)
 118. Pokoj = Trénuj trpezlivosť v súkromí (Peace= Practice Patience Privately)
 119. Dokonalosť = Odkladanie = Paralyzovanie (Perfection = Procrastination = Paralyzation)
 120. STRACH = Klamlivé zdanie, ktoré sa zdá byť reálne (FEAR = False Evidence Appearing Real)
 121. STRACH = Vykašli sa na všetko a uteč alebo Postav sa všetkému a uzdrav sa (FEAR = Fuck Everything and Run or Face Everything and Recover)
 122. BOH = Dobre organizovaný smer (GOD: Good Orderly Direction)
 123. Tri A: Uvedomenie, Prijatie, Konanie (The three A's: Awareness, Acceptance, Action)
 124. Postaraj sa o svoje základné potreby, nikdy nebuď príliš: hladný, nahnevaný, osamelý, unavený (H.A.L.T. Hungry, Angry, Lonely, Tired)
 125. Tri C: Ja som to nespôsobil, tak to nemôžem kontrolovať, ani to vyliečiť (The Three C's: I didn't cause it; I can't control it; I can't cure it)