12 kroků

25.04.2015 23:05

     12 KROKŮ


Krok první
Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu či následky jiných rodinných disfunkcí -naše životy se staly nezvládnutelnými.


Krok druhý
Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví.


Krok třetí
Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami chápeme.


Krok čtvrtý
Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.


Krok pátý
Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých
nedostatků.


Krok šestý
Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady
odstranil.


Krok sedmý
Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.


Krok osmý
Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme
nahradit.


Krok devátý
Nápravu jsme provedli v případech všech lidí, u nichž to bylo možné, s
výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.


Krok desátý
Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili hned jsme si to
přiznali.


Krok jedenáctý
Pomoci modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu tak
jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho
vůli a našli sílu ji uskutečnit.


Krok dvanáctý
Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se
předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto zásady ve
všech svých záležitostech.