Identifikácia nášho vnútorného kritického rodiča (časť 1)

1. Identifikácia nášho vnútorného kritického rodiča (časť 1)

         Každé dospelé dieťa prichádza do DDA s hyperkritickými odkazmi v mysli. Môžeme seba ako i iných súdiť bez zľutovania. Toto sú „staré pásky“, ktoré môžu viesť náš život do priepasti sebadeštrukcie. Staré pásky môžu byť zosobnené ako vnútorný Kritický Rodič. Toto je kritický hlas ktorý obviňuje a znevažuje alebo ktorý odsudzuje a podkopáva (podrýva). Uvedomenie si Kritického rodiča je základom k vývoju Milujúceho rodiča.

         Mnohí z nás si naplno neuvedomili tieto negatívne odkazy dokým sme ich dlho nezastavovali počúvať. Oni sú tam. Každým dňom tieto odkazy môžu vytvoriť sebapochybenie, sebaznechutenie, depresiu alebo paniku. Toto je vnútorný hlas alebo pocit ktorý nám hovorí, že nie sme dosť dobrí, dosť šikovní alebo že nie sme dostatočne hodní pre našu prácu alebo našich vzťahov. Existuje samozrejme i kritický vnútorný hlas obviňujúci iných.

         Tento nenapadnuteľný Kritický rodič je bariérou, ktorá nám bráni zakúsiť celistvosť a šťastie. Túto vnútornú kritiku môžeme identifikovať tak, že si pár dní budeme viesť poznámkový blok. Ako plynie deň dáme pozor na náš postoj voči sebe a voči druhým. Zapíšeme si negatívne myšlienky, pochybnosti a strachy tak ako prichádzajú. Posudzovanie druhých a porovnávanie seba s ostatnými je typickým znakom Kritického Rodiča. Posudzovanie oblečenia druhého človeka alebo toho ako rozpráva je znakom Kritického Rodiča. Drsné sebaodsudzovanie pre chyby je Kritickým Rodičom. Porovnávanie sa s ostanými finančne, fyzicky alebo intelektuálne je Kritickým Rodičom. Domnievať sa, že sa mýlime keď sa niečo stane a nie je to naša chyba je vnútorný kritik. Obviňovanie druhých alebo časté  „Prepáč“ je Kritický Rodič. Ohováranie je týmto vnútorným kritikom.