29. September

Tradícia deviata

„So službou, ktorá je založená na láske, DDA vytvára služobné rady a výbory, ktoré priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia. Výbory majú miestne predpisy a postupy, ale ako také nie sú organizované v riadiacom orgáne.“ VČK, str. 536

Prichádzame na DDA mítingy, pretože to je miesto, kde môžeme rozprávať o svojich záležitostiach z detstva. Keď vkročíme dnu, niekto začne míting, iný zas robí zápisnicu, ďalší vyberá dobrovoľné príspevky, ostatní upratujú na záver stretnutia. Nikto na mítingu nie je vodcom; skupina vedie všetky záležitosti, ktoré sa jej týkajú.

Obrátená pyramída reprezentuje našu spoločenskú štruktúru, s členstvom na vrchole a výbormi a služobnými radami pod ním. Nováčik má také isté právo prehovoriť, ako väčšina skúsených členov. Ak dôjde k nejakému problému a skupina sa rozhodne sformovať výbor, ten stále zodpovedá skupine. Ak má míting alebo interskupina nejaké dotazy na Svetovú organizáciu služieb, tá musí odpovedať.

Nikomu z dôveryhodných služobníkov nebola pridelená moc nad jednotlivcom, pokiaľ jednotlivec nepredstavuje riziko pre ostatných členov. V takom prípade musí byť postarané o celkovú bezpečnosť členov s danou mierou súcitu a primeranou asertivitou.

Naša vzájomná láska a uvedomenie si obrovskej bolesti, v ktorej sa nachádzame, je to, čo podporuje štruktúru, ktorá udržuje naše spoločenstvo fungujúcim.

Dnes budem zodpovedným členom DDA spoločenstva, ktorý reaguje na svojich spolupútnikov s rovnakou jemnosťou, humorom, láskou a úctou, akej sa mne dostáva a akej sa učím prejavovať voči sebe samému.