Česky

Česky

format meetingu DDA.docx (27,3 kB)

 

FORMÁT DDA SKYPE MEETINGU

 

Dřív, než zahájíme naše setkání důrazně žádám všechny účastníky o ztlumení mikrofonu a prosím, abyste si je nechali ztlumené po celou dobu meetingu, pokud nemluvíte.

Vítejte na pravidelném setkání skupiny Dospělé Děti Alkoholiků (děti z disfunkčních rodin.)  Ted´, se jeden po druhém představíme svým křestním jménem anebo pseudonymem. Pokud je to vaše první návštěva DDA řekněte to prosím, abychom Vás mohli přivítatSekretář začne a představí se svým jménem.

Až v DDA  jsme mnozí zjistili, že nejsme osamělí nebo jinak tak zoufale jiní. Toto uvědomění nám pomohlo naučit se přijímat jeden druhého a sám sebe. Setkáváme, abychom se podělili o svůj strach, zlost, hněv a smutek a o svoji životní zkušenost, sílu a naději.

Může se stát, že se dotkneme vzpomínek, které jsme už dávno zapomněli a které jsou velmi bolestné. Nenechejme se však odradit. Vracíme se zpět, protože láska přesahuje bolest. Pomocí sdílení, uplatňování 12 kroků a snahou propracovat se k řešení zjišťujeme, že jsme se skutečně začali uzdravovat a nacházíme novou svobodu a nové štěstí.

 

Můžu požádat dobrovolníka o přečtení Problému?

                                                           

                                                       PROBLÉM

Mnozí z nás zjistili, že máme společných několik vlastností, které jsou důsledkem toho, že jsme vyrůstali v alkoholické či jinak disfunkční domácnosti. Vyvinul se u nás pocit izolovanosti a začali jsme se cítit v napětí v přítomnosti jiných lidí, obzvlášť autoritativních osob. Abychom se zachránili, snažili jsme se lidem zavděčit i když jsme přitom ztratili svou vlastní identitu. Stejně tak jsme si jakoukoliv kritiku mylně vykládali jako hrozbu.

Bud´ jsme se stali alkoholiky, uzavřeli jsme sňatek s alkoholikem, nebo oboje. Pokud se nám podařilo tomu všemu vyhnout, potom jsme si našli jinou kompulzivní osobnost např. workoholika, abychom naplnili naši chorobnou potřebu po opuštění.

Žili jsme svoje životy z pozice oběti. Díky tomu, že máme příliš vyvinutý smysl pro zodpovědnost, zaměřovali jsme se raději na jiné než sebe samé. Raději jsme  reagovali na ostatní, než abychom vyvíjeli aktivitu a nechali jsme jiné, aby převzali iniciativu.

Byli jsme závislé osobnosti, děsili se opuštění a byli jsme ochotni udělat skoro cokoli proto, abychom si udrželi vztah a nemuseli být emočně opuštění. Neustále si vybíráme nestálé vztahy, protože odpovídají vztahů, které jsme měli v dětství s alkoholickými, či jinak disfunkčními rodiči.

Tito symptomy alkoholismu či jiné disfunkce jako rodinné nemoci z nás udělali spolu-oběti, tj. takových, kteří přebírají typické znaky této nemoci bez toho, aby se museli dotknout alkoholu. Jako děti jsme se naučili své pocity potlačovat a jako dospělí uchovávat je pohřbené. V důsledku tohoto návyku jsme se mohli zachránit.

A abychom jsme se porazili ještě víc, stali jsme se závislými na neklidu všech našich záležitostech a dávali jsme přednost neustálému neklidu před klidným řešením.

Toto je popis, ne obžaloba

 

Můžu požádat dobrovolníka o přečtení Řešení?

                                              ŘEŠENÍ

Spolu s tím jak se pro nás DDA stane bezpečným místem, najdeme svobodu vyjádřit všechny svoje zranění a strachy, které jsme doteď drželi v sobě a osvobodíme se od pocitu hanby a obvińování, které si neseme z minulosti. Staneme se dospělým člověkem, který už nebude vězněm svým dětských reakcí. To dítě, které je ve vás uzdravíte tak, že se naučíte milovat a přijímat samy sebe .

Uzdravování začíná, když podstoupíme riziko vyjít ze své izolovanosti. Pocity a pochované vzpomínky se vrátí. Tím, že budeme postupně uvolňovat břemeno nevyjádřeného žalu, začneme se pomalu odpoutávat od své minulosti. Naučíme se být sobě rodičem a to s něhou, humorem, láskou a úctou.

Tento proces nám umožní vidět naše biologické rodiče jako nástroje naší existence. Našim pravým rodičem je Vyšší síla, kterou jsme se rozhodli někteří z nás nazývat Bůh. I když jsme měli rodiče alkoholiky, nebo jsme vyrůstali v disfunkční rodině, naše Vyšší síla nám dala 12 kroků k uzdravení.

Toto je činnost a práce, která nás uzdravuje: Následujeme kroky, chodíme na setkání. Dělíme se o svoji životní zkušenost, sílu a naději.  

Tím, že se budeme pravidelně účastnit setkání, začneme vnímat alkoholismus svých rodičů anebo jinou disfunkci takové jaké jsou: jako nemoc, kterou jsme se nakazili jako děti a která vás stále ovlivňuje jako dospělé. Naučíme se zaměřovat sami na sebe, tady a teď. Převezmeme zodpovědnost za svůj vlastní život a budeme rodiči sami sobě.

Nebudete na to sami. Rozhlédněte se okolo sebe a uvidíte ostatní, kteří ví, jak se cítíte. Žádáme Vás, abyste Vy přijali nás, stejně jako my přijímáme Vás.

Toto je duchovní program založený na jednání, které vychází z lásky. Jsme si jisti, že tak jako bude láska ve vás narůstat, zažijete nádherné změny ve všech vašich vztazích, obzvlášť ve vztahu s vaší Vyšší silou, sami se sebou a s vašimi rodiči

 

Můžu požádat dobrovolníka o přečtení 12 kroků?

 

                                                           12 KROKŮ

 

Krok první
Přiznali jsme si svou bezmocnost nad následkami alkoholismu anebo jiné rodinné disfunkce, naše životy se staly nezvládnutelnými.
Krok druhý
Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví.
Krok třetí
Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami chápeme.
Krok čtvrtý
Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.
Krok pátý
Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých
nedostatků.
Krok šestý
Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady
odstranil.
Krok sedmý
Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
Krok osmý
Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme
nahradit.
Krok devátý
Nápravu jsme provedli v případech všech lidí, u nichž to bylo možné, s
výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.
Krok desátý
Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili hned jsme si to
přiznali.
Krok jedenáctý
Pomoci modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu tak
jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho
vůli a našli sílu ji uskutečnit.
Krok dvanáctý
Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se
předávat toto poselství ostatním a uplatňovat tyto zásady ve
všech svých záležitostech.

                      

Sekretář přečte tradici měsíce….

 

                                             12 Tradic

1) Na prvním místě musí stát společný prospěch nás všech, uzdravení každého z nás závisí na jednotě A.A.

2) Naše skupiny podléhají jediné nejvyšší autoritě - milujícímu Bohu v podobě, jaká existuje v našem kolektivním

svědomí. Naší vůdci jsou pouze služebníky, kteří dostali plnou důvěru, avšak nevládnou nám.

3) Jediným předpokladem členství ve společenství A.A. je touha přestat pít.

4) Každá skupina by měla být autonomní, s výjimkou záležitostí, které by mohly mít nepříznivý vliv na ostatní

skupiny nebo společenství A.A. jako celek.

5) Každá skupina má jediný významný cíl: předávat své poselství alkoholikům, kteří dosud trpí.

6) Žádná skupina A.A. by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno AA žádnému spřízněnému

zařízení nebo vnějšímu podniku, aby nás finanční a majetkové problémy nebo otázky prestiže nemohly odchýlit

od našeho prvotního cíle.

7) Každá skupina A.A. by měla být plně soběstačná a odmítat jakékoliv příspěvky zvenčí.

8) Anonymní alkoholici by měli navždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska mohou zaměstnávat potřebné

odborníky.

9) AA jako celek by nikdy neměli být organizováni, můžeme však vytvářet rady nebo výbory odpovědné přímo těm,

kterým slouží.

10) Anonymní alkoholici si nečiní žádný úsudek o vnějších záležitostech, jméno AA by proto nikdy nemělo být

zavlečeno do veřejných sporů.

11) Naše vztahy s veřejnosti jsou založeny na přitažlivosti naší činnosti, nikoliv na propagaci, vždy je třeba dodržovat

osobní anonymitu v tisku, rozhlase a před kamerou.

12) Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, neustálé nám připomíná, že máme klást své zásady nad

osobní zájem a vše co zde bylo napsáno, zůstává zde a nevynáší se ven.

 

 

Choďte na tato střetnutí, tento program není jednoduchý. Pokud se vám podaří přijít aspoň 6x za sebou, odmítavý postup ustoupí. To vás osvobodí od minulosti. Vy a váš život se začnou měnit.

Vítám vás všechny na dnešním setkání. Naše setkání je diskusní a mluvíme tu o pocitech a svých životních zkušenostech. Prosím, respektujte soukromí všech mluvících a jejich sdílení, které tu budou dnes řečené. Všechno co uslyšíte, ponechte zde. Také se učíme uplatňovat sebedisciplinu a spravedlivě se dělíme o čas a možnost mluvit. Každý účastník má možnost mluvit po dobu 5 minut bez toho, aby ho ostatní přerušovali, nebo jinak do výpovědi zasahovali. Takové chování označujeme jako crosstalk.

Pokud čas dovolí, můžete mluvit víckrát.

Můžu požádat dobrovolníka o měření času? (napomenutí přesáhnutí limitu sdílení je emotikon-smajlík s časomírou)

Pokud chcete sdílet, tak prosím napište jméno do společného chatu a podle pořadí Vám moderátor meetingu udělí slovo. Doporučujeme účastníkům meetingu nechatovat na společném chatu v čase sdílení z důvodu vyrušování ostatních účastníků a eventuálně je to projev neslušnosti vůči tomu kdo sdílí. Soukromé chaty jsou na rozhodnutí každého účastníka.

Můžu požádat dobrovolníka o přečtení Bezpečného sdílení a definici Crosstalk?!

V našem sdílení úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit tak jak jsme schopni. Pro mnohé z nás je velmi těžké mluvit před druhými, hlavně před neznámými. Povzbuzujeme každého, kdo chce mluvit o svých zkušenostech s ostatními. Cílem a úmyslem každého člena DDA a celé skupiny je aby nikdo nebyl zesměšňovaný anebo uváděný do rozpaků. Nic z toho, co je řečeno není nedůležité ani hloupé. Nedoporučujeme ani Crosstalk, ani zpětnou vazbu.

 

CROSSTALK : může být nevyžádaná zpětná vazba, odpovídání, poskytování rad, používání slov TY…VY…MY v řeči, přerušování, debatování, kritizování, ovládání nebo nadřazené chování. Může také zahrnovat snižování pocitů či zkušenosti druhé osoby. Při našich setkání mluví každý o svých osobních zkušenostech. Bez poznámek nasloucháme tomu, co s námi sdílejí ostatní. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za své vlastní životy, účelem setkání není radit druhým. Tato doporučení, jak se vyhnout crosstalk pomáhají tomu, aby naše setkání byla bezpečným místem. 

 

SEKRETÁŘ PŘEČTE TÉMA MEETINGU…

 

5 MINUT PŘED UKONČENÍM SEKRETÁŘ OZNÁMÍ, ŽE ZBÝVÁ 5 MINUT A ZEPTÁ SE, JESTLI NĚKDO JEŠTĚ NECHCE NĚCO ŘÍCT PŘED KONCEM MEETINGU.

 

(závěr)

MŮŽU POŽÁDAT DOBROVOLNÍKA O PŘEČTENÍ PŘÍSLIBŮ?           

                                                Přísliby    

 

 

1.    SVOU SKUTEČNOU IDENTITU OBJEVÍME TAK, ŽE BUDEME MILOVAT SAMI SEBE A PŘIJMAT SAMI SEBE

2.    TÍM, ŽE KAŽDÝ PŘIJMEME SAMI SEBE, NAŠE SEBEVĚDOMÍ NAROSTE

3.    OPUSTÍ NÁS STRACH Z AUTORITATIVNÍCH OSOB A POTŘEBA ZAVDĚČIT SE

4.    V NAŠEM NITRU SE ZRODÍ SCHOPNOST PODĚLIT SE O DŮVĚRNOSTI

5.    TÍM, ŽE BUDEME ČELIT SVÉMU POCITU OPUŠTĚNÍ, BUDOU PRO NÁS ATRAKTIVNĚJŠÍ NAŠE SILNÉ STRÁNKY A STANEME SE TOLERANTNĚJŠÍM VŮČI NAŠIM SLABOSTEM

6.    BUDEME SI UŽÍVAT POCITU STABILITY, POKOJE A FINANČNÍ JISTOTY

7.    NAUČÍME SE JAK SI V ŽIVOTĚ HRÁT A RADOVAT SE Z NĚHO

8.    ZVOLÍME SI MOŽNOST MILOVAT TAKOVÉ LIDI, KTEŘÍ JSOU SCCHOPNI LÁSKY A JSOU ZODPOVĚDNÍ SAMI ZA SEBE

9.    STANOVIT SI ZDRAVÉ HRANICE A LIMITY BUDE PRO NÁS LEHČÍ

10.TÍM, ŽE BUDEME INTUITIVNĚ DĚLAT ZDRAVĚJŠÍ ROZHODNUTÍ, OPUSTÍ NÁS STRACH Z NEÚSPĚCHU I ÚSPĚCHU

11.S POMOCÍ NAŠÍ SKUPINY DDA POSTUPNĚ OPUSTÍME NAŠE DISFUNKČNÍ CHOVÁNÍ

12.POSTUPNĚ, POMOCÍ VYŠŠÍ SÍLY SE NAUČÍME OČEKÁVAT A DOSTÁVAT TO NEJLEPŠÍ.

 

 

Děkujeme každému, že tady dnes s námi byl a podělil se o svoje pocity a zkušenosti. Věci, které jste zde slyšely, jsou důvěrné a mělo by se s nimi i tak zaházet. Právě díky této důvěrnosti tu můžeme svobodně mluvit o věcech, které máme na mysli i na srdci.

 

Podle 7.tradice by jsem Vám chtěla připomenout, že jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Záleží jen na Vás, chcete-li přispět či nikoli na náš bankovní účet.

SK: mKonto SK8083605207004205401236
CZ: České číslo účtu: 2100942934/2010

 

Uzavření meetingu sekretář přečte modlitbu vyrovnanosti…

 

BOŽE, DEJ MI KLID PŘIJMOUT TO CO ZMĚNIT NEMOHU,

ODVAHU ZMĚNIT TO CO ZMĚNIT MOHU,

A MOUDROST, JEDNO OD DRUHÉHO ROZPOZNAT.

Přidte zas, funguje to!