Tradícia deviata

Tradícia 9


Ako sa očakáva, že nejaká organizácia bude fungovať bez toho, aby bola organizovaná alebo štruktúrovaná pravidlami? Kto niekedy počul o úspešnej spoločnosti bez organizácie? Nepotrebujeme nejakú formu správnej rady, ktorá by udržiavala stretnutia v poriadku? Napriek tomu tu je naša deviata tradícia, ktorá nám pripomína, aby sme neboli organizovaní. Ako má DDA fungovať? DDA je výnimkou z bežných pravidiel prevádzkovania podniku alebo organizácie. Ostatné organizácie majú riadiace orgány, ktoré uplatňujú svoju moc na zvyšok organizácie. Správne rady vydali smernice potrebné na to, aby udržali všetko ostatné pod kontrolou.

Ako dvanásťkroková organizácia, DDA nemá takéto smernice, pretože skúsenosti ukazujú, že nefungujú pre dospelé deti. Príliš veľa pravidiel alebo akékoľvek pravidlá by zničili DDA a jeho účinnosť pri pomoci dospelým deťom. Keď je interskupina alebo WSO požiadaná o vyjadrenie k určitej záležitosti, tieto výbory zvyčajne odpovedajú "Navrhujeme ..." alebo "Naša skúsenosť ukazuje ..." Nie sú žiadne smernice. Nikto nemôže povedať skupine DDA, ako spravovať svoje stretnutia. V DDA neexistuje žiadne autoritatívne riadenie. Ale čo ak skupina DDA čelí niekomu, kto pravidelne narúša míting alebo pôsobí svojim správaním nebezpečne? Nemôže skupina zorganizovať výbor na udržanie mítingov bezpečnými? Nemôže byť interskupina vyzvaná, aby zorganizovala podvýbor venovaný bezpečnosti skupín? Zatiaľčo výbor pre bezpečnosť skupín môže vyzerať ako rozumná myšlienka, pravdou je, že takýto výbor by viedol k zbytočnej organizácii.

Bezpečnostná komisia by odstránila právomoc členov skupiny zaoberať sa vlastnými záležitosťami. Výbor by vložil skupinovú bezpečnosť do rúk niekoľkých ľudí, zatiaľčo bezpečnosť je zodpovednosťou každého člena DDA. Výbor pre bezpečnosť skupín by vždy viedol k súboru pravidiel, ktoré by mohli skupiny použiť na vyhostenie nepríjemných členov DDA. Zlý nápad. Naše skúsenosti ukazujú, že nemôžeme organizovať výbory alebo vytvárať pravidlá na vyhostenie niekoho, pokiaľ nechceme ignorovať Tradície Deväť alebo Tri. V rámci DDA jednoducho nemáme takúto moc. Deviata tradícia nám pripomína, aby sme sa snažili vytvoriť takúto moc s pravidlami. Musíme pamätať na to, že rušiví členovia nie sú v DDA normou. Skupiny sa len príležitostne stretávajú s takými jednotlivcami, ktorí zvyčajne menia svoje správanie alebo sa odchádzajú z DDA.

Naše skupiny preukázali zrelosť, súcit a asertivitu pri zvládaní týchto situácií v priebehu rokov. Existujú kroky, ktoré skupina môže podniknúť, aby ostala v bezpečí bez toho, že by organizovala výbor alebo vylúčila nesprávneho člena. Často pri stretnutí s problémovou osobou sa dvaja alebo traja uzdravujúci členovia DDA porozprávajú s osobou po mítingu. V niektorých prípadoch to môže byť príležitosť urobiť dvanásty krok spôsobom, akým by to mohol urobiť sponzor. S takýmto mimoriadnym úsilím sú rušiví členovia často osvietení, aby zmenili svoje správanie a pripojili sa k skupine. Ak rušivé správanie pokračuje, členovia DDA môžu požiadať osobu, aby prestala s mítingami, kým nebude ochotná pracovať na programe. Skupina môže požiadať osobu, aby vyhľadala pomoc prostredníctvom poradenstva.

Každá situácia je trochu iná. Niektorí rušiví členovia môžu odmietnuť žiadosť skúsených členov skupiny, aby išli bokom a vydiskutovali si to. Chovanie určitej osoby môže byť hrozbou pre míting počas stretnutia. Takáto osoba neustále narúša zdieľanie ostatných, dokonca aj po viacerých žiadostiach skupinového svedomia, aby prestala. Je jasné, že nemá v úmysle dodržiavať pravidlá alebo splniť podmienky. Takáto osoba by mala byť požiadaná prostredníctvom iného skupinového svedomia opustiť míting, kým nedôjde k zmene názoru ohľadom rušivého správania. Osoba má na výber. V tomto scenári rušivý člen rozhoduje o svojom členstve v DDA, namiesto toho, aby mu skupina zakázala mítingy.

Ak sa rozhodne, odpojí sa od skupiny svojou neochotou zmeniť rušivé správanie. V závažnejšom prípade môže byť skupina konfrontovaná osobou, ktorá neustále ohrozuje ostatných členov DDA. Alebo nečlen sa môže objaviť a ohroziť skupinu alebo jednotlivca. Napríklad na jednom stretnutí prišiel k dverám zneužívajúci manžel za účelom obvinenia jeho odlúčenej ženy. Žena sa pred ním v tom čase skrývala, ale on vedel o jej účasti na stretnutiach DDA. Keď odmietol opustiť míting dobrovoľne, sekretár mítingu zavolal políciu. Muž bol zadržaný dovtedy, kým manželka neopustila priestor bez ujmy. Takéto prípady sú veľmi zriedkavé. Väčšina stretnutí DDA bude prebiehať celý čas bez toho, aby ste museli požiadať nikoho, aby odišiel. Mnohí z nás prichádzajú do DDA zranení a nahnevaní. Cítime bolesť, takže chceme ublížiť ostatným. Nikto však nemá právo poškodiť nikoho v DDA. Musíme sa vyhnúť nášmu nesprávnemu pokusu obnoviť náš dysfunkčný rodinný systém prostredníctvom skupiny DDA.

Rozhnevaní alebo rušiví členovia zvyčajne premietajú svoju rodinnú rolu, nevedomky rekonštruujú svoje dysfunkčné rodinné prostredie. Niektorých z nás sa môže toto tvrdenie týkať. Uvedomili sme si, že naše rušivé správanie nám umožnilo obviňovať skupinu. Mohli sme sa vyhnúť práci na sebe tým, že by sme obvinili členov skupiny z domyslených chýb a znevažovania. Tolerancia, ktorú sme našli v DDA, umožnila mnohým z nás sa zmeniť. Skúsenosti ukazujú, že naše skupiny sa vysporiadali s týmito situáciami bez vytvorenia špeciálnych výborov. Skupiny používajú zdravý rozum a asertivitu pri zvládaní každej situácie. Zatiaľ čo sme veľmi hovorili o nedostatku organizačných pravidiel v DDA, musíme si všimnúť, že naše mítingy a služobné výbory nie sú bez štruktúry. Naše mítingy a služobné výbory majú postupy na vedenie mítingov usporiadaným spôsobom. Napriek tomu neexistuje organizačný systém pravidiel, ktorý dáva niekomu moc nad druhým. Vďaka službe založenej v láske vytvára DDA služobné komisie a výbory, ktoré sa priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia.

Servisné výbory rozvíjajú literatúru DDA, organizujú stretnutia v nemocniciach a inštitúciách a udržujú linky pre dospelé deti, ktoré hľadajú pomoc. Členovia DDA, ktorí akceptujú službu, poskytujú energiu, ktorú potrebujeme na to, aby sme robili dobrú prácu DDA na celom svete. Na svete kľudne môže byť 300 miliónov dospelých detí, takže práca, ktorá je pred nami, je istá. Každý deň však dosahujeme pokroky. Jednou z hlavných zásad, ktorá drží DDA pokope bez pevnej organizácie, je tá istá zásada, ktorú používame pri riešení problémového člena skupiny. Tou zásadou je dôvera. Pri riešení problémovej osoby dôverujeme nášmu rozhodnutiu fungovať ako skupina. Sme pripravení vyčkať na výsledky so skupinovou jednotou. S dôverou sa tiež vyhýbame tendenciam riadiť alebo kontrolovať našich verných služobníkov, ktorí sa snažia robiť to najlepšie, čo môžu v prospech spoločenstva.

Dôverujeme našim služobníkom, že robia správnu vec, či už slúžia na úrovni skupiny, interskupiny alebo WSO. Veríme im, že plnia povinnosti, pre ktoré boli zvolení. Vyhýbame sa tomu, aby ich zväzovali neprimerané pravidlá a predpisy. DDA má definovanú štruktúru služby, ale nestráca sa v nadrozmerných štruktúrach alebo nepotrebných protokoloch. Táto dôvera je zakotvená v našich podkladoch o službách. V DDA poskytujeme službu s láskavým postojom, ktorý pomáha nám a tým, ktorým slúžime. Keď služba pochádza z lásky, riadenie alebo zaťažujúca organizácia je zbytočná. Dôvera neznamená, že sme v popretí toho, čo sa okolo nás deje. Neznamená to, že umožňujeme našim služobníkom vyhnúť sa plneniu svojich povinností. Namiesto toho dôvera znamená, že si uvedomujeme, že DDA je iné ako naša pôvodná rodina alebo externé organizácie. Našim rodinám sa nedalo dôverovať, že dodržia svoje slovo alebo sľuby. Členom DDA možno dôverovať, že dodržia svoje slovo alebo aspoň dostali šancu, aby tak urobili.


Písanie/ zdieľanie

1. Kto je najvyššou autoritou DDA?

2. Aký je účel skupinového biznis mítingu? Interskupiny? Svetovej organizácie služieb (WSO)?

3. Prečo je dôvera dôležitá v celej štruktúre služby DDA?

4. Prečo by DDA nemala byť nikdy príliš organizovaná?

5. Aké akcie sú vhodné pri riešení rušivej alebo inak nebezpečnej osoby na stretnutí DDA?

6. Čo je duchovný princíp v tradícii deväť?


Illustrovanie deviatej tradície

Vytvorte nástenný plagát alebo počítačovú grafiku zobrazujúcu túto tradíciu.


Modlitba

Vyššia sila, dovoľ mi pripomenúť si, že DDA a jej mítingy a štruktúra služieb sú odlišné od mojej rodiny. Môžem byť trpezlivý a vyhnúť sa dosiahnutiu najjednoduchšej cesty, keď som konfrontovaný s ťažkou situáciou. Pomôž mne a mojej skupine DDA požiadať o pomoc pri udržiavaní našich stretnutí v bezpečí a zameraných na uzdravenie. Pomôž nám osláviť veci, ktoré robíme správne.

Tradicia 9 (2).docx (8738)