Tradícia druhá

2 tradícia DDA

 

Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.

 

Mnoho nových členov DDA zaujímalo,  kto má na starosti mítingy a skupiny. Od doby čo sa bojíme autoritatívnych osôb, alebo čo sme sa stali autoritatívnymi osobnosťami, je to len prirodzené. Môžeme byť príliš ostražití ohľadom identifikácie autoritatívnych osôb v ktorejkoľvek skupine kvôli prežitiu tak, ako sme to robili v detstve. Identifikáciou toho ,v čo veríme, že sú autoritatívne osoby, usudzujeme, že sa môžeme prispôsobiť, tak ako sme to robili v dysfunkčnom domove. DDA sa ale líši od iných skupín alebo organizácií. Nemáme pravidlá,  ktoré delegujú silu alebo štrukturálne velenie. DDA sa líši od našich rodín.

Pre tých z nás, ktorí sme noví, je jednoduché dôjsť k nesprávnym záverom o benígnej organizačnej štruktúre DDA. Ak je veľa nováčikov na mítingu, je pre nich jednoduché predpokladať, že starší členovia vedia všetko a majú na starosti míting. Ak to nie je starší člen, potom usudzujeme, že to musí byť sekretár skupiny. Ale sekretár sa mení často. Možno sa sekretár stará odkedy odomkne mítingovú miestnosť, objedná literatúru, a urobí správu z biznis mítingu. Ale sekretár sa riadi svedomím skupiny. “Kto vlastne riadi DDA?” Opýtali sa niektorí novší členovia.

Našťastie. naša druhá tradícia nám pripomína, že našou skutočnou autoritou na DDA mítingoch ako i v služobnej práci je “milujúci Boh tak ako sa predstavuje v našom skupinovom svedomí”. Budeme viac diskutovať o skupinovom svedomí, ale teraz si len poznamenajte to, že naši vedúci - sekretári, predsedovia, zástupcovia skupín a podobne – to nemajú na starosti. Nikto nemá na starosti DDA.  Volíme dôverných služobníkov priamo zodpovedných za tých, ktorým slúžia. Nemajú moc. Slúžia spoločenstvu s motívom súcitu, lásky a pokory.

 

Pre tých, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou mať na starosti DDA, spoločenstvo im dáva šancu naučiť sa význam služby v DDA. Sledovaním ostatných dôveryhodných služobníkov v DDA, títo členovia čoskoro zistia hodnotu dávania pred braním. Odložte špekulácie o tom, že sa starostlivosť vyparí. Iba Boh, tak ako sa prejavuje v skupinovom svedomí, sa stará.

 

Nové mítingy DDA sú mnohokrát založené jedným odhodlaným jedincom, ktorý potom preberá úlohu sekretára, pokladníka, skupinového vedúceho  a  „všeumelca/vševedka/všestrannej osoby“ skupiny. V mnohých prípadoch, keď sa formuje nová skupina je takéto vedenie potrebné. Keď táto osoba odvádza dobrú prácu, tak skupina začne rásť. Ostatní zvyčajne schvaľujú pozíciu vedúceho tejto osoby jednoducho preto, lebo zakladateľ skupiny rozumie chodu skupiny a má kľúče od mítingovej miestnosti. Toto je miesto, kde dobrý vedúci sa stáva dôveryhodným služobníkom, ktorý si je vedomý druhej tradície a Vyššej Sily ako konečnej autority v DDA. Dôverný služobník hľadá cesty, ako zapojiť novších členov do skupinovej služby. Slušne požiada o pomoc pri uprataní mítingovej miestnosti, pri nosení kľúčov od mítingovej miestnosti a pri objednávaní literatúry alebo príprave občerstvenia na míting. Všetky tieto povinnosti/služby sú šance ako zapojiť členov do ich skupiny a prevziať spolupatričnosť v skupine. Vedúci a zakladateľ novej skupiny tiež povzbudzuje ostatných k prevzatiu služobnej funkcie na mítingu. Je zvolaný pracovný míting, aby sa prediskutovali pozície sekretára, pokladníka alebo zástupcu skupiny. Skúsený dôveryhodný vedúci vie, ako zabrániť tomu, aby sa udržovalo ľpenie na ovládaní mítingu alebo skupiny. Vie, že zapojenie do mítingu vedie k zmysluplnej zmene pre jednotlivca.

 

Pretože zakladateľ skupiny odviedol dobrú prácu, tak si ho skupina pravdepodobne zvolí, aby pokračoval v jednej z vedúcich úloh. V tej chvíli, zakladateľ skupiny prejde do role vedúceho dôveryhodného služobníka voľbou členmi skupiny. Tento prechod zo zakladateľa na zvoleného dôveryhodného služobníka je chúlostivý/citlivý, ale rozhodujúci pre budúci rast skupiny. Prevzatím aktívnej role v skupine jej členovia  prevezmú zodpovednosť za ich skupinu. Zdieľajú zodpovednosť, ale tiež zdieľajú plody z pomáhania druhým.

 

Po určitej dobe má skupina skúsenosti so zdravým skupinovým svedomím. Všetci služobníci majú možnosť byť dôveryhodným služobníkom v rámci 12 krokovej štruktúry. Postupne na nasledujúcich biznis mítingoch pôvodní služobníci sa  pravdepodobne rozhodnú odstúpiť a nechajú ostatných prevziať plné vedenie mítingov.

Naopak, niektorí noví lídri sa snažia riadiť mítingy tvrdou päsťou. Myslia si, že vedia, čo je správne pre DDA a skupinu. Nedávajú  priestor pre diskusiu na biznis mítingoch v otázkach záležitostí  DDA. Takíto kontrolujúci členovia môžu byť rušiví a môžu spôsobiť rozvrat. Konajú ako "znalci tradícií“, ježia sa im chlpy nad pravidlami biznis mítingu, agendou, a hlasovacou procedúrou. Ich krátkozraké správanie, ak sa nerieši, môže doslova zabiť skupinu. Diskusie na biznis mítingoch vlejú spory do pravidelných stretnutí, cítime sa zranení a máme pocit krivdy. Členovia prestanú  navštevovať skupinu, alebo necítia podporu skupiny. Skupina trpí, až kým niektorý člen nepožiada milujúceho Boha vstúpiť do biznis mítingu a pravidelných mítingov. Členovia skupiny sa môžu rozhodnúť zvolať mimoriadne stretnutie , aby prerokovali smerovanie  skupiny. Ak sa okolnosti zhoršia natoľko, môže byť pôvodný zakladateľ alebo dôveryhodný služobník odvolaný. V dôsledku toho rozčarovaný "vodca", môže opustiť skupinu a cítiť sa zradený skupinou. Ale skupina bude pokračovať tak dlho, kým budú dodržiavať tradície DDA.

AA nazýva kontrolujúcich členov skupiny ako "krvácajúcich diakonov" . Mohli to myslieť dobre pri zakladaní skupiny DDA, ale nedokázali pracovať s programom DDA. Niektorí z týchto členov, ktorí sa premenili na autoritatívne osobnosti, poškodzujú schopnosť skupiny pomáhať ostatným. Dobrou správou je, že títo "krvácajúci diakoni" sa môžu poučiť zo svojej skúsenosti. Tým, že budú pacovať na programe DDA,  môžu sa znovu stať spoľahlivými a skúsenými služobníkmi. Takáto je sila programu a sila druhej tradície, ak dovolíme Vyššej Sile riadiť naše správanie.

Záverom možno povedať, že nikto nemá právomoc nad druhým v DDA, ale máme volených predstaviteľov, ktorí slúžia tým, ktorí ich volia. Oni nevládnu, ale idú príkladom. Naše skupinové svedomie je duchovná metóda, v ktorej Vyššia Sila je vyjadrená v našich diskusiách a našich rozhodnutiach. Väčšina našich rozhodnutí sú založené na tom, čo je najlepšie pre väčšinu a nie pre menšinu. Prostredníctvom pokory sa vzdáme svojho ega a umiestnime skupinu na prvé miesto v našom rozhodovaní o záležitostiach DDA. Pokora neznamená, že sme rohožka, alebo že nemáme žiadny názor. To znamená, že sme ochotní sa sústrediť na princípy DDA. Otvoríme dvere počúvaniu smerom k našej Vyššej Sile. Prinášame naše skúsenosti z Dvanástich krokov do týchto diskusií. Aplikujeme kapituláciu, nádej, ochotu, odpustenie, a ďalšie zásady krokov do nášho biznis mítingu a skupinovej diskusie. Učíme sa rozpoznávať a vidieť, že niektoré myšlienky sa zdajú dobré a atraktívne,  avšak nás môžu odkloniť od hľadania najlepšieho pre DDA. Očakávajme to lepšie z našich rozhodnutí a dostaneme to.

 

Meditácia

Vyššia Sila. Chápem, že tvoj hlas je počuť v skupinovom svedomí. Žiadam ťa, aby si mi pripomínala, že život môjho programu, a preto moje vlastné uzdravenie,  závisí na mojej ochote povýšiť  dobro  skupiny nad moju vôľu.  Keď nesúhlasím so spoločným názorom mojich spolupútnikov v službe, dovoľ mi prijať môj problém čestne a s rešpektom. Dovoľ mi počúvať a brať do úvahy názory ostatných. Môžem uviesť svoj názor a podporiť rozhodnutia ostatných v  skupine, vrátane tých, s ktorými  by som mohol nesúhlasiť.  Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja.

2_tradícia.docx (18566)