Tradícia ôsma

8.tradícia

DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať

odborníkov.

DDA aktívne podporuje svojich členov aby hľadali aktívne terapeutickú pomoc od platených
odborníkov, ale sponzorstvo v DDA ako i práca na dvanástich krokoch je zadarmo. A to vždy. Nikto by
nemal byť nikdy platený za to, že sponzoruje ďalšie dospelé dieťa. Nikto nie je platený za prinášanie
posolstva DDA to liečebných centier, väzníc alebo iných zariadení, ktoré môžu byť domovom pre
dospelé deti. Prijatie peňazí za prácu na dvanástich krokoch alebo za služobnú prácu nevedie k
úspechu pretože sprostredkovanie daru DDA vo formen nádeje nemože byť predaná alebo kúpená.
Nádej DDA musí byť daná a prijatá bez pridaných zaväzkov. Peniaze znehodnocujú túto duchovnú
transakciu. A to vždy.
Ale čo členovia, ktorí pracujú pre liečebňu alebo tý ktorí sa stanú zamestatncami agentúr, ktorí
sprostredkovávajú služby pre dospelých ovplyvnených závislosťou alebo rodinnou dysfunkciou? Čo s
členmi DDA, ktori sa stanú poradcami a prijímajú klientov z DDA? Nerobia si týto ľudia peniaze z
dobrého mena DDA? Nepredávajú sponzorstvo alebo niečo iné?
Niektorí na túto otázku odpovedia áno. Avšak, jasná čiara medzi odbornosťou a
neodbornosťou sa vynorí keď sa pozrieme na skúsenosti DDA v týchto otázkach.
V prvom rade v DDA neexistujú stupne odbornosti aj keď niektorí členovia môžu mať pokročilí stupeň
alebo majú prominentné postavenie v spoločnosti. Každí člen DDA je si rovný druhému a má rovnaký
hlas čo sa týka pracovného statusu a kariérneho postupu. My všetci sme dospelé deti, ktorí spolu
súvisia na úrovni empatie namiesto úrovne zamestnanosti alebo nedostatku zamestnanosti. Niektorí
členovia DDA bojujú s udržaním si zamestnania, ale vždy majú niečo čo môžu ponúknuť DDA. Vždy
môžu prispieť.
Mnohí členovia DDA sú profesionáli so skúsenosťou vo finannciách, kancelárskych systémoch
alebo v počítačových sieťach. Oni darujú svoj čas a expertízu DDA pretože chcú vraciať spoločenstvu,
ktoré im prinieslo duševné zdravie. Spoločenstvo profituje z ich služobnej práce, ktoré je jednou
časťou väčšieho úsilia celého spoločenstva.Tu nie je odbornosť. Toto súodborníci vykonávajúci dobrú
prácu DDA spolu s priateľmi z DDA na všetkých úrovniach sociálneho postavenia, vzdelávania a
uzdravenia. Všetci členovia majú talent alebo vášeň, ktoré može priniesť úžitok DDA.
Ďalšie formy služieb ako sú sekretár skupiny, zástupci skupín, interskupinový zástupci alebo dôverníci
WSO sú pozície na dobrovoľnej báze bez platby , výplaty. Zvolený členovia to príjímajú s postojom dávania
služby radšej ako dostať čokoľvek v peňažnej hodnote. Týto dôverní služobníci si často zaplatia ich vlastnúc
cestu na mítingy alebo konferencie než na účet DDA. Pri pohľade na sponzorstvo ako také a ako jeden
uzdravujúci pomáha druhému sa ťažko dá hovoriť o odbornosti. Výmena uzdravenia a podpora medzi členmi
DDA, ktorí pracujú na programe je bezplatná. Model spolupútnikov dovoľuje jednému členovi pomôcť
druhému. Sponzor pomáha sponzímu a sponzí môže pomôcť sponzorovi v práci na programe. Ako už bolo
povedané, peniaze znehodnocujú túto výmenu lásky a vzájomnej podpory.
V minulosti ako sme vypracovávali naše skúsenosti s Tradíciami DDA, vzišli otázky ohľadom členov DDA
pracujúcich pre interskupiny ako pre iné služobné úrovne. Niektoré interskupiny mali kancelárie o ktoré sa
trebalo starať, telefonáty ktoré bolo treba zodpovedať, kancelárske podlahy ktoré trebalo vytrieť a literatúru
ktorú trebalo poslať. Na počiatku boli požiadaní dobrovolníci aby boli zodpovedný za tieto nekonečné úlohy, ale
dobrovoľníci sú časovo a kapacitne obmedzení. Zvyčajne tieto povinnosti spadali len na nikoľko dobrovoľníkov,
ktorí verne robili túto službu po celé roky bez zaplatenia. Spoločenstvo malo osoch z ich služobnej práce, ktoré
bola prevádzaná bez toho aby sa pomyslelo na uznanie a mzdy. Robili svoju dobrovoľnú službu zadarmo z lásky
k DDA.
Niekoľkí špeciálni pracovníci boli najatí aby prevádzkovali kanceláriu a aby zodpovedali telefonáty.
Zdravý rozum ukázal, že nie sú odborníci, ktorí majú prospech z mena DDA a mali by sa im platiť adekvátne
mzdy za ich prácu. Ich kancelárska práca pomohla DDA niesť posolstvo tým , že pomáha dospelým deťom nájsť
stretnutia alebo sprostredkovať kontakt s niekym, kto potrebuje hovoriť. Týto špeciálny pracovníci sú veľakrát
členovia DDA so znalosťou spoločnestva, ktorá im dovoľuje priniesť vedomý dotyk do práce DDA.
Otázka odbornosti alebo ak sa niekto pokúša zarobiť peniaze z názvu DDA, má tendenciu vystupovať v
dvoch hlavných oblastiach. V ranných dobách nášho za honorár. Niektorí členovia DDA vydali knihy a zarobili si
peniaze, ale zdalo sa, že väčšina týchto ľudí sa odsunula pretože trh je teraz zaplavený veľa druhmi kníh s
dvanásť krokovou tematikou. Problémom tu bolo skôr porušenie anonymity ako zarobenie peňazí na úkor
mena DDA.
Tí, ktorí prekračujú líniu odbornosti, majú tendenciu zapojiť terapeuta, ktorý vedie skupinové
stretnutia pre dospelé deti, zvoláva sedenia na DDA mítingy a účtuje klientom za sedenia. Zatiaľ čo odborník

môže priradiť sedenia k mítingom DDA, nemalo by sa to označovať ako míting alebo skupina DDA. Ak by to tak
bolo jasne by to porušilo DDA tradíciu pre zostávajúcich neodborníkov nehovoriac o porušovaní iných tradícií.
Skrz skúsenosti nadobudnuté v DDA sme sa naučili, že DDA a odbornosť sa nebudú miešať avšak
členovia DDA sú povzbudzovaný k najímaniu informovaného odborníka na poradenskú prácu. Táto uzdravujúca
práca je vykonaná mimo spoločenstva, ale k uzdraveniu.
Sponzorstvo, práca na dvanástich krokoch a špeciálny pracovníci nespadajú do kategórie
profesionality. Sponzorstvo ako i práca na dvanástich krokoch sú zadarmo, ale špeciálny pracovník by mal byť
platený za svoju dobre odvedenú prácu. Vo všeobesnosti všetky aspekty uzdravenia sú zadarmo. Prispievanie
do košíka je dobrovoľné.
Ôsma tradícia rieši širokú škáli problémov. Podstatou je, že dopyt na mítingy DDA ako na podporu DDA
je oveľa väčší ako počet mítingov a dobrovoľníkov ktorých máme k dispozícii k splneniu dopytu. Naši členovia
plnia túto výzvu každý deň, každý týždeň a každý mesiac. Robíme všetko pre to aby DDA bolo dostupné čo
najväčšiemu počtu ľudí. Dávame svoj čas a svoje peniaze pretože veríme vo vzájomné pomáhanie.

Písanie/Zdieľanie

Prečo musí zostať posolstvo DDA zadarmo?
Čo sa môže stať ak budeme platiť jednotlivcom za predávanie posolstva DDA?
Čo je duchovným princípom ôsmej tradície?

Modlitba

Vyššia sila. Pripomeň mi, že smer nášho programu prichádza od členov a skupín DDA. Pripomeň mi,
že musíme urobiť svoje vlastné rozhodnutia. Veď nás keď diskutujeme o potrebe najať špeciálnych
pracovníkov, ktorí nám pomôžu naplniť primárny účel DDA. Daj nám múdrosť urobiť najlepšie
rozhodnutia pre naše skupiny, služobné štruktúry a spoločenstvu ako celku.