Tradícia štvrtá

4.tradicia

Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú iné skupiny alebo DDA ako celok. Spolupracujeme so všetkými ďalšími dvanásťkrokovými programami.

 

 

DDA ako väčšina organizácií ma štruktúru, ktorá začína individuálnym vytváraním skupín. Skupiny vytvárajú interskupiny, aby pomáhali organizovať stretnutia v ich geografickej oblasti, a aby sa prinieslo posolstvo do liečební a do ďalších zariadení. Interskupiny pomáhajú skupinám preskúmať nápady prinášania posolstva v rámci danej komunity. Interskupiny môžu príležitostne založiť miestnu linku pomoci, alebo určiť kontaktnú osobu, ktorá zodpovie dotazy ohľadom DDA. Regióny sú tvorené niekoľkými interskupinami v geografickej oblasti. Existuje samozrejme aj svetová služobná organizácia (WSO), ktorá poskytuje podporu interskupinám a regiónom po celom svete. WSO poskytuje podporu i oblastiam, ktoré nemajú interskupiny. 

Aký spôsob riadenia robia interskupiny, aby udržiavali mítingy? Aký spôsob riadenia robí WSO, aby udržiavala skupiny, regióny a interskupiny? Žiadny. Každá skupina DDA je nezávislá, ale skupiny rutinne hľadajú vedenie od interskupín, regiónov a WSO pre skupinové záležitosti. Neexistuje žiadne vládnutie a vymáhanie pravidiel DDA. Interskupiny a WSO slúžia ako zdroj pre skupiny, a skupiny sú podporené k zabezpečeniu ochotných a dôveryhodných služobníkov, aby robili dobrú vec v DDA v interskupinách, regiónoch i na úrovniach WSO. 

Jedným z mála prípadov, keď WSO a Interskupiny môžu byť priamo zapojené, sú v záležitostiach, ktoré ,,ovplyvňujú ostatné skupiny alebo DDA ako celok’’. Zatiaľ čo WSO a interskupiny môžu a robia poskytovanie poradenstva v oblasti vedenia mítingov, keď sú požiadaní, tak musia ustúpiť a nechať skupiny rozhodnúť sa ako viesť ich konkrétny míting. 

Byť samostatným neznamená, že DDA skupiny sú samé, alebo že fungujú vo vákuu. Ako bolo povedané, ak sa objavia otázky a výzvy ohľadom DDA mítingov, skupiny hľadajú vstup zo služobných štruktúr. Napríklad WSO je pravidelne žiadaná, či sa určitá literatúra môže používať na mítingoch. Odpoveďou je vždy, že skrz štvrtú tradíciu sa na každom stretnutí môžu slobodne vybrať materiály ktoré sa použijú. WSO a ani Interskupiny neschvaľujú ani nezamietajú výber materiálov pre mítingy. V brožúre Literárnej politiky DDA sú uvedené odporúčané návody. Brožúra prosí skupiny, aby si vybrali materiály alebo knihy, ktoré sa sústreďujú na dvanásť krokový program a na dvanásť tradícií. Skupiny sú žiadané, aby sa vyhýbali knihám, ktoré môžu propagovať konkrétneho autora alebo nasmerovať skupinu k terapeutickému sedeniu. Hoci sú skupiny samostatné, pre DDA skupiny je štandardom používať zoznam Toto musí ísť do čistiarne (Problém), Riešenie a 12 krokov a 12 tradícií ako podklad k tradičnému formátu mítingu. Je požadované, aby skupina prehodnotila používanie týchto štandardných čítaní, a nepridružovaní sa k vonkajším objektom.

Ďalšou častou otázkou je, ako môžu skupiny vyriešiť konflikt medzi svojimi členmi,  alebo ako zaobchádzať s členmi, ktorí môžu byť rušiví na mítingoch. Znova, WSO ani interskupina nezakročuje do tejto situácie, ale môže ponúknuť odporúčania o tom, ako boli podobné situácie v minulosti riešené. Zvyčajne by v tejto záležitosti skupina najprv kontaktovala interskupinu, hoci ktorákoľvek skupina môže kontaktovať WSO s otázkami alebo pri hľadaní skúseností, sily a nádeje. 

S celým týmto predslovom ohľadom samostatnosti vzniká otázka: Môže povolenie takejto samostatnosti naozaj fungovať? Naozaj nemôže skupina urobiť nejaké zlé rozhodnutie? Áno. Vskutku, veľa DDA skupín v priebehu rokov urobilo veľa chabých rozhodnutí. Takých, ktoré im spôsobili veľa zármutku. Ale ako rodina sa učíme skrz takéto rozhodnutia. Vo všeobecnosti z týchto skúsenosti sa stávame oveľa múdrejšími. Skupiny ktoré zotrvajú blízko 12 krokom a 12 tradíciám majú sklon vyjsť z týchto ťažkých časov oveľa ľahšie. Majú tendenciu prežiť. Zo skúseností plynie, že skupiny DDA nadobúdajú pevnosť a odolnosť pokým ponúkajú láskavosť a prijatie svojim členom. 

Múdrosť štvrtej tradície dovoľuje každej skupine si urobiť vlastné rozhodnutie. Vedené tradíciami, skupiny vedú svoje vlastné mítingy a vyberajú si spôsob, ako predávať posolstvo DDA v rámci svojej komunity. Skupinám je daná sloboda robiť chyby. Inými slovami, každá skupina má nezahanbujúce právo sa mýliť. A keď sa pomýlia, tak ich rozhodnutie sa stane súčasťou procesu rastu, ako pre skupinu, tak pre jednotlivých členov. 

Toto sú skupiny, ktoré nadobudli múdrosť a nejakú húževnatosť učením sa zo svojich chýb. Skupina prežije a môže prosperovať, ak sú členovia ochotní sa sústrediť na princípy DDA a pozvať milujúceho Boha do rozhodovacieho procesu. Umiestnenie DDA na prvé miesto a vzájomná spolupráca sú nevyhnutné pre nezávislosť skupiny. Spolupráca nás dostáva k druhej časti štvrtej tradície: ,,Spolupracujeme so všetkými 12 krokovými programami.“ Existuje veľa 12 krokových programov zakladajúcich sa na pôvodných krokoch a tradíciách AA. Niekedy sa medzi členmi porovnávajú rôzne programy. ,,Môj program je lepší ako tvoj program’’ sme občas počuli,  ale to druhým temer nijako nepomáha.  Po mnohých rokoch počúvania členov z rôznych 12 krokových programov sme dospeli k tomu, že všetky tieto programy majú účel pomôcť druhým, ktorí hľadajú iný spôsob života. DDA je samostatný program, ktorý pomáha tisícom dospelým deťom spôsobom, ktorý nedokáže žiaden iný program. Sme skúsené spoločenstvo, ktoré je rovné iným 12 krokovým programom. Nie sme nadradení ani menejcenní. 

 

Otázky, Zdieľanie

1. Definuj pojem samostatný v súvislosti s DDA mítingami resp. skupinami.

2. Ak je každá skupina samostatná, ako sa dodržuje dôslednosť vo formáte mítingu a v posolstve?

3. Čo je Interskupina? Čo je WSO?

4. Akým spôsobom môže DDA spolupracovať s ostatnými DDA skupinami alebo 12 krokovými programami?

5. Čo je spirituálnym princípom štvrtej tradície?

 

Modlitba:

Vyššia sila. Pomôž mojej domácej skupine zotrvať v zameraní sa na dvanásť krokový proces uzdravenia a zachovať si  svoju vlastnú jedinečnosť. Keď konanie a rozhodnutia mojej skupiny môže ovplyvniť DDA ako celok, môžeme nájsť ducha spolupráce a ochotu požiadať o pomoc služobné štruktúry DDA. Moja skupina je samostatná, ale nie je sama.