Dvanásť  krokov

"Pokrok, nie dokonalosť."

 1. Priznali sme si svoju bezmocnosť nad následkami alkoholizmu alebo inej rodinnej dysfunkcie, naše životy sa stali neovládateľnými.

 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie.

 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my sami chápeme.

 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

 6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.

 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

 8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť.

 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným mohlo ublížiť.

 10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.

 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý kontakt s Bohom, tak ako ho my chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo iným a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Steps, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Riešenie »
12 Tradícií »
12 Prísľubov »