Dvanásť tradícií

"Vymenil/-a som veľa bolesti, strachu a zúfalstva za svoje miesto v DDA."

 1. Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.

 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.

 3. Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine.

 4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú iné skupiny alebo DDA ako celok.

 5. Každá skupina DDA má len jeden cieľ: prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.

 6. Skupina DDA by nikdy nemala podporovať, financovať alebo prepožičiavať meno DDA nijakému podobnému zariadeniu, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.

 7. Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.

 8. DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať odborníkov.

 9. DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo výbory, ktoré priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia.

 10. Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných sporov.

 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu a nie na reklame. Vždy musíme zachovávať osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii, filme a iných médiách.

 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Traditions, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Riešenie »
12 Krokov »
12 Prísľubov »