Riešenie nevhodného správania

(Interskupina National Capital Area)

Poznámka:

Tento text je doplnkovým materiálom ku Karte na riešenie predátorského správania. Nasledujúce odporúčania vypracovala interskupina National Capital Area pre jednotlivcov a skupiny na riešenie nevhodného správania (vrátane predátorského správania) na svojich mítingoch a v miestnych spoločenstvách.

Text sa odvoláva aj na materiály vypracované inými interskupinami DDA.

Táto literatúra nie je schválená Konferenciou ACA [1]. Je výlučne dielom skupiny DDA, ktorá ju vytvorila. ACA WSO [2] nezodpovedá za obsah tohto dokumentu a nemá naň žiadny názor.

_______________
[1] ACA Annual Business Conference (ACA ABC) – Výročná konferencia medzinárodného spoločenstva DDA.
[2] ACA World Service Organization (ACA WSO) – Svetová organizácia služieb medzinárodného spoločenstva DDA.

Čo môžu urobiť skupiny?

Podľa Štvrtej tradície sú jednotlivé skupiny samostatné a majú právomoc riešiť správanie členov na mítingoch alebo mimo nich. Jednotlivé skupiny môžu prijať vhodné opatrenia na ochranu svojich členov, najmä nováčikov, a na posilnenie všetkých členov spoločenstva, aby dokázali rozpoznať nevhodné prejavy, ak sa nejaké objavia.

Skupiny môžu riešiť nevhodné správanie, ktoré sa vyskytne na mítingoch alebo mimo nich, pomocou procesu skupinového svedomia. Všetci členovia, vrátane nováčikov, by mali byť podporovaní v tom, aby svoje obavy z takéhoto správania predniesli na pravidelnom biznis mítingu alebo aby podľa potreby uplatnili skupinové svedomie v súlade s usmerneniami uvedenými vo Veľkej červenej knihe (VČK, s. 594 – 595).

Ak problémové správanie pretrváva, skupiny sa môžu v súlade so skupinovým svedomím rozhodnúť nasledovne:

 • Zariadite, že sa bezpečnosť mítingu a/alebo predátorské správanie stane témou biznis mítingu.

 • Urobíte inventúru, ktorá sa bude týkať výskytu, prevencie a riešenia predátorského správania v skupine.

 • Necháte po mítingu 2-3 domácich členov skupiny, aby diskutovali s členom, ktorý porušuje pravidlá.

 • Požiadate jednotlivca, ktorý porušuje pravidlá, aby opustil míting (VČK, s. 585). 

 • Porozprávate sa so zástupcom priestorov, v ktorých sa konajú mítingy (klubovňa, kostol atď.), o svojich obavách, pretože tieto priestory majú zvyčajne svoje vlastné pravidlá.

 • Ak to považujete za opodstatnené, kontaktujte políciu (VČK, s. 585, s. 611). [3]

_______________
[3] Pokyny na riešenie rušivého správania podľa Veľkej červenej knihy:

1) Pri rozhodovaní o agresívnom správaní vo vašej skupine sa riaďte Prvou tradíciou. Tradícia hovorí: "Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé; naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA."
2) Dvaja alebo viacerí členovia skupiny môžu požiadať rušivého člena, aby opustil míting a vrátil sa, keď bude ochotný pracovať na uzdravovaní. Požiadajte ho, aby sa porozprával so sponzorom alebo zvážil možnosť nájsť si sponzora.
3) Ak problémové správanie pretrváva, požiadajte účastníka, aby sa jeden alebo dva týždne nezúčastňoval na mítingoch.
4) Ak účastník narúša míting a odmieta odísť, ale nezdá sa byť agresívny, vyprevaďte ho z mítingu. Vyprevádzanie vykonáva viac členov skupiny, a nie jeden člen.
5) Ak je účastník mimoriadne agresívny a vyhráža sa, ukončite míting a v záujme všeobecného blaha sa rozíďte.
6) V prípade zjavného ohrozenia života, zdravia alebo majetku zhromaždených zavolajte políciu. (VČK, s. 585)

Ak chcete získať odporúčania a návrhy, ako rozpoznať a zvládnuť predátorské správanie počas mítingu DDA, môže byť užitočné pozrieť si nasledujúce texty:

a) VČK, s. 349: Čo je to Trinásty krok?
b) VČK, s. 571: Príručka pre dospelé deti, Nováčikovia a 13. krok
c) VČK, s. 247: Deviaty krok. Sexuálna kompulzia

Ak chcete získať odporúčania a návrhy, ako zachovať bezpečnosť na mítingoch v prípade akéhokoľvek rušivého správania, môžu vám pomôcť nasledujúce časti VČK:

a) VČK, s. 584: Bezpečnosť na mítingoch
b) VČK, s. 489: Kapitola 19. Dvanásť tradícií DDA
c) VČK, s. 607 – 611: Práca v skupinách, Anonymita, Samostatnosť, Finančná zodpovednosť

Čo môžu robiť jednotliví členovia?

Za bezpečnosť mítingu sú zodpovední všetci členovia domovskej skupiny. Odporúčame všímať si predátorské správanie, najmä voči nováčikom. Uvádzame nasledujúce kroky, ktoré môžete podniknúť na jeho riešenie:

 • Odíďte z akejkoľvek situácie, ktorá vo vás vyvoláva nepríjemné pocity. Nemusíte sa ospravedlňovať ani nič vysvetľovať.

 • Porozprávajte sa o svojich obavách so svojím sponzorom a/alebo spolupútnikmi.

 • Ak máte pocit, že to zvládnete, porozprávajte sa priamo s členom, ktorého správanie vám je nepríjemné: pomenujte jeho správanie a povedzte mu, ako by sa k vám namiesto toho mal správať.

 • Preštudujte si Listinu práv DDA na s. 3 v balíčku pre nováčikov interskupiny Toronto (slovenský preklad textu pozri nižšie), najmä:
  – Mám právo povedať "nie" bez toho, aby som sa cítil vinný.
  – Nemusím sa ospravedlňovať ani uvádzať dôvody, keď poviem "nie".
  (Poznámka: Podobné Listiny práv DDA sú k dispozícii online, vypracované inými interskupinami DDA).

 • Oboznámte s týmto problémom:
  – skupinové svedomie mítingu (mítingov), ktorého sa to týka,
  – interskupinu,
  – miesto mítingu (klubovňa, kostol).
 • Preštudujte si príslušnú literatúru, najmä časti VČK citované v tomto texte. 

 • Upozornite svojich priateľov, ktorí sa dopúšťajú predátorského správania, ak máte pocit, že to zvládnete.

 • Ak sa na to cítite, prerušte situáciu, pri ktorej máte podozrenie, že je niekomu inému nepríjemná. Možno to bude stačiť na to, aby ste odvrátili nevhodné správanie niektorého z členov. Uznávame, že to môže byť do istej miery rozhodnutie na základe vlastného úsudku. Dávajte pozor na to, aby ste sa nehrali na ochrancu alebo záchrancu. Pamätajte na to, že anonymita nie je štítom proti odhaleniu nevhodného správania. Ak chcete pre dobro skupiny uviesť konkrétne mená, odporúčame, aby ste to nerobili priamo počas mítingu, ale skôr tak, že sa porozprávate so svojím sponzorom a/alebo spolupútnikmi, a ak to považujete za vhodné, riešte to skupinovým svedomím.

Listina práv DDA

(Interskupina Toronto)

 1. Nemusím sa cítiť vinný len preto, že sa niekomu inému nepáči, čo robím, hovorím, myslím si alebo cítim.
 2. Je v poriadku, keď sa cítim nahnevaný, a môžem to vyjadriť vhodným spôsobom.
 3. Nemusím preberať plnú zodpovednosť za prijímanie rozhodnutí, najmä ak sa na rozhodovaní podieľajú aj druhí.
 4. Mám právo povedať "nerozumiem" bez toho, aby som sa cítil hlúpo alebo previnilo.
 5. Mám právo povedať "neviem".
 6. Mám právo povedať "nie" bez toho, aby som sa cítil vinný.
 7. Nemusím sa ospravedlňovať ani uvádzať dôvody, keď poviem "nie".
 8. Mám právo požiadať druhých, aby pre mňa niečo urobili.
 9. Mám právo odmietnuť požiadavky, ktoré na mňa kladú druhí.
 10. Mám právo upozorniť druhých, keď si myslím, že ma manipulujú, podvádzajú alebo sa ku mne správajú nečestne.
 11. Mám právo odmietnuť ďalšie povinnosti bez toho, aby som sa cítil vinný.
 12. Mám právo povedať druhým, že mi ich správanie prekáža.
 13. Nemusím robiť žiadne kompromisy vo vzťahu k svojej osobnej integrite.
 14. Mám právo robiť chyby a niesť za ne zodpovednosť. Mám právo mýliť sa.
 15. Nemusí ma mať každý rád, obdivovať alebo rešpektovať vo všetkom, čo robím.
 16. Mám právo hodnotiť svoje správanie, myšlienky a emócie a prevziať zodpovednosť za ich vznik a dôsledky, ktoré z toho pre mňa vyplývajú.
 17. Mám právo neuvádzať žiadne motívy ani dôvody na ospravedlnenie svojho správania.
 18. Mám právo rozhodnúť sa, či som zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí.
 19. Mám právo zmeniť svoj názor.
 20. Mám právo neprijať dobromyseľnosť iných, až kým ju nebudem pripravený prijať.
 21. Mám právo myslieť na seba, svoj život a svoje ciele a ostatných prenechať Bohu.
 22. Mám právo aktívne vyhľadávať ľudí, miesta a situácie, ktoré mi pomôžu dosiahnuť lepší život.
 23. Mám právo opustiť spoločnosť ľudí, ktorí ma úmyselne alebo neúmyselne zhadzujú, pokúšajú sa vo mne vyvolať pocity viny, manipulujú ma alebo ma ponižujú. To sa vzťahuje aj na rodiča alkoholika, nepijúceho rodiča alebo ktoréhokoľvek iného člena rodiny.
 24. Mám právo na duševne zdravý, rozumný spôsob života, hoci sa bude čiastočne alebo úplne odlišovať od životného štýlu mojich rodičov.
 25. Mám právo smiať sa, hrať sa a tešiť sa zo života. Mám právo užívať si život, práve tu a teraz. Mám právo vybojovať si na tomto svete svoje vlastné miesto.

Myslím na to, že sa učím dávať sám sebe, a to nie je zlé. Potrebujem zmeniť starý postoj obete na nový životný postoj, vďaka ktorému budem môcť úspešne zdolávať výzvy.

Nemusím sa starať o všetkých ostatných. Môžem si vybrať, ako budem pristupovať k ľuďom.

Niektoré situácie sa dajú vyriešiť aj bez mojej účasti. Ak niekto potrebuje podporu, môže ju dostať aj od druhých, ak ja sám nie som ochotný. Je v poriadku, ak dám na prvé miesto svoje vlastné blaho. Aj ja som dôležitý.

Každý deň si budem nahlas čítať svoju Listinu práv. Na chvíľu ešte pocítim závan starej viny, ale bude sa miešať s novým pocitom... pocitom nadšenia a zároveň vitality. Zistím, že dokážem intuitívne zvládať situácie, ktoré ma predtým privádzali do rozpakov.