"Požiadaj o pomoc a prijmi ju."

Sponzorstvo v DDA: Spolupútnici

V DDA predstavuje vzťah medzi sponzorom a sponseem duchovné spojenie medzi dvomi ľuďmi, ktorí pomáhajú jeden druhému prekonávať v živote následky vyrastania v dysfunkčnej rodine. Dospelé deti sa nemôžu uzdraviť samé alebo v izolácii. Spoločne sa učíme ponúkať a prijímať zdravú podporu. Učíme sa, čo znamená byť priateľom.

"Spolupútnici"

Jedinečný model sponzorstva v DDA dáva sponzora a sponseeho (sponzorovaného) na rovnocennú úroveň, keď spoločne hľadajú odpovede a riešenia. Prostredníctvom sponzorstva objavujú dospelé deti empatiu. Je to vzájomné porozumenie, ktoré nám pomáha stotožniť sa s iným dospelým dieťaťom.

Ako "spolupútnici" v uzdravovaní sa nemusíme obávať, že bude sponzorstvo opakovaním nadvlády, zanedbávania alebo kontroly, ktoré sme zažili ako deti. Pre mnohých z nás bude sponzorstvo DDA prvou šancou nadviazať vzťah založený na rovnosti a vzájomnej úcte. Môže to byť pre nás neznámy pojem, pretože pochádzame z rodín, v ktorých sa nepestovali zdravé vzťahy založené na dôvere a úcte.

Požiadať niekoho, aby bol naším sponzorom je kľúčovým krokom v uzdravovaní. Ak chceme nájsť sponzora DDA, chodíme na mítingy a podujatia DDA a počúvame výpovede iných. Hľadáme niekoho, kto pracuje na Krokoch DDA, zúčastňuje sa pravidelne na mítingoch a rozumie princípom DDA. Môžeme tiež hľadať niekoho, kto už dosiahol viditeľnú úroveň vyrovnanosti a emocionálnej triezvosti. Zvyčajne hľadáme niekoho rovnakého pohlavia, aby sme sa vyhli ľúbostným nedorozumeniam.

Môžeme si vypýtať telefónne číslo potenciálneho sponzora a potom mu zavolať a porozprávať sa s ním o DDA. Ak sa v rozhovore s týmto človekom cítime príjemne, môžeme sa ho spýtať na sponzorstvo. Prediskutujeme tiež naše očakávania, ktoré sa týkajú vzťahu medzi sponzorom a sponseem. Môžeme to skúsiť s dvoma alebo troma ľuďmi. Nakoniec si niekoho z nich vyberieme.

V niektorých oblastiach nie sú sponzori DDA ľahko dostupní. V takejto situácii sa môžeme pokúsiť nájsť si sponzora "na diaľku" alebo navštívime mesto, kde je DDA viac aktívne.

Ak nás požiadajú o sponzorstvo, snažíme sa povedať "áno". Sponzorstvo je jednou z kľúčových aktivít, ktorá pomáha členovi DDA udržiavať si emocionálnu triezvosť a súčasne pokračovať v duchovnom raste. Sponzorovaním iných sa učíme viac o sebe a priebehu uzdravovania. Učíme sa, že ak pracujeme na Dvanástich krokoch a pravidelne sa zúčastňujeme na mítingoch DDA, máme čo ponúknuť iným. Môžeme odovzdávať dar uzdravovania, ktorý sme dostali.

Typy sponzorstva DDA

Tradičné: Skúsený člen DDA sprevádza sponseeho Dvanástimi krokmi a pomáha mu porozumieť priebehu uzdravovania v DDA.

Spolupútnictvo: Dvaja členovia DDA s podobnou skúsenosťou a časom stráveným v programe sa navzájom podporujú vo svojom ďalšom uzdravovaní.

Dočasné: Členovia DDA v liečebnom alebo ústavnom zariadení môžu využiť dočasné sponzorstvo, kým si nenájdu stáleho sponzora v domovskej skupine.

Sponzorstvo na diaľku: Členovia DDA, ktorí sú od seba geograficky vzdialení, môžu využiť telefón alebo online kontakt. Ak okolnosti bránia osobnému stretnutiu so sponzorom, môže byť sponzorstvo na diaľku užitočné a efektívne.

Byť sponzorom

Sponzor DDA hovorí so sponseem o svojom duchovnom programe uzdravovania a sprevádza nováčika pri vytváraní jeho vlastného základu na uzdravovanie pomocou Dvanástich krokov DDA. Sponzor rozumie dôsledkom výchovy v dysfunkčnej rodine. Chápe tiež, aké dôležité je riešiť uložený žiaľ a stať sa sám sebe milujúcim rodičom pomocou Krokov DDA.

Sponzori DDA nie sú terapeuti ani poradcovia, ale môžu poskytnúť potrebnú podporu sponseemu, ktorý sa vracia k zlému zaobchádzaniu, traume a iným zdrvujúcim zážitkom z detstva.

Sponzor DDA:

 • sa delí o svoj vlastný príbeh, ako aj svoje skúsenosti, silu a nádej v uzdravovaní;
 • pomáha sponseemu pochopiť emocionálnu intoxikáciu, črty dospelého dieťaťa a dôsledky alkoholizmu a rodinnej dysfunkcie;
 • povzbudzuje k aktívnej práci na Krokoch, k účasti na stretnutiach, písaniu denníka, meditácii a hľadaniu Vyššej Sily;
 • povzbudzuje sponseeho, aby prelomil staré rodinné pravidlá, ktoré odrádzali od toho, aby rozprával, dôveroval, cítil a pamätal si;
 • pomáha sponseemu rozpoznávať pocity, vyjadriť ich a porozumieť im;
 • ide príkladom svojou vlastnou aktivitou na uzdravovaní.

Sponzor DDA, ktorý je závislý, nesmie byť v tejto závislosti aktívny. Nemôžeme sponzorovať iných, ak pijeme alkohol, užívame drogy alebo sa správame tak, že to možno považovať za recidívu.

Dôležité je tiež pamätať na to, že sponzor DDA:

 • nie je rodičom, autoritou ani Vyššou Silou pre sponseeho;
 • neposudzuje ani neznevažuje pocity alebo názory sponseeho;
 • nerobí za sponseeho to, čo môže sponsee urobiť sám;
 • nedáva ani nepožičiava sponseemu peniaze;
 • nevytvára si ľúbostný ani sexuálny pomer so sponseem.

POSTUPNOSŤ UZDRAVOVANIA DDA

 • Dosiahnuť dno / Požiadať o pomoc a prijať ju
 • Priznať si bezmocnosť a nezvládnuteľnosť
 • Otvoriť sa pre duchovné hodnoty a duchovné riešenie
 • Byť úprimný / Urobiť inventúru svojej minulosti
 • Otvorene a úprimne vyrozprávať svoj príbeh niekomu inému
 • Pokorne sa usilovať o odstránenie nedostatkov
 • Nájsť schopnosť odpustiť samému sebe
 • Urobiť nápravy voči tým, ktorých sme zranili
 • Pokračovať v inventúre každodenných myšlienok a správania
 • Hľadať schopnosť rozpoznávať
 • Meditovať a hľadať duchovný smer
 • Žiť v láske a sebaláske
 • Odovzdávať posolstvo o uzdravovaní druhým

Byť sponzeem

Sponzor očakáva, že sponsee sa bude aktívne podieľať na svojom vlastnom uzdravovaní. Sponzor očakáva, že sponsee bude úprimný k sebe aj k ostatným. Sponsee bude potrebovať pravidelný kontakt so sponzorom a bude sa od neho očakávať, že bude plniť svoje úlohy. Sponsee, ktorý má nejakú závislosť, sa musí zaviazať k abstinencii. Nemôžeme efektívne pracovať na programe DDA, ak sa dávkujeme alkoholom, drogami alebo sa u nás prejavuje iné závislé správanie.

Sponzor sleduje ochotu sponseeho a venuje pozornosť tomu, či sponsee pracuje na Krokoch a pravidelne navštevuje mítingy. Sponzor očakáva od sponseeho, že prevezme plnú zodpovednosť za svoj program a správanie.

Rozhodnutie ukončiť vzťah medzi sponzorom a sponseem nie je opustením. Ak sa však ktorákoľvek strana rozhodne, že sa potrebuje posunúť ďalej, musí byť v tomto rozhodnutí úprimná a taktná.

Model spolupútnickeho sponzorovania vyžaduje od sponzora aj sponseeho, aby vo všetkých svojich záležitostiach uplatňovali princípy Krokov DDA. K týmto princípom patrí odovzdanie, úprimnosť voči sebe samému, poznanie (inventúra) samého seba a ochota. Toto je obojsmerná komunikácia sponzorstva DDA.

Afirmácie a záväzky

Pre sponseeho:

 • Môžem požiadať o pomoc bez pocitu, že obťažujem.
 • Som rovnocenný vo vzťahu s iným človekom.
 • Som ochotný urobiť všetko, čo vedie k môjmu uzdraveniu.
 • Viem si vybrať dobrého sponzora.
 • Budem pracovať na programe DDA krok za krokom.
 • Budem oslavovať míľniky vo svojom uzdravovaní.

Pre sponzora:

 • Mám čo ponúknuť inému človeku.
 • Môžem pomôcť niekomu tým, čo som sa naučil počas uzdravovania.
 • Môžem pomôcť inému dospelému dieťaťu bez ohľadu na formu zlého zaobchádzania, ktoré sme zažili v detstve.
 • Môžem sa podeliť o svoje skúsenosti namiesto toho, aby som dával rady.
 • Vyhýbam sa "naprávaniu" alebo zachraňovaniu druhých.
 • Budem si udržiavať zdravé hranice.

Informácie v tomto letáku pochádzajú predovšetkým z kapitoly 11 "Veľkej červenej knihy". Viac informácií o sponzorstve DDA nájdete v tejto kapitole.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: ACA Sponsorship: Fellow Travelers, ACA WSO »


Literatúra »