"Požiadaj o pomoc a prijmi ju."

Sponzorstvo DDA: Spolupútnici

V DDA predstavuje vzťah medzi sponzorom a sponseem duchovné spojenie medzi dvomi ľuďmi, ktorí pomáhajú jeden druhému nájsť život neovplyvnený vyrastaním v dysfunkčnej rodine. Dospelé deti sa nemôžu uzdraviť samé alebo v izolácii. Spoločne sa učíme ponúkať a prijímať zdravú podporu. Učíme sa, čo to znamená byť priateľom.


Spolupútnici

Model sponzorstva používaný v DDA dáva sponzora a sponseeho na jednu úroveň, keď spoločne hľadajú odpovede a riešenie. Pomocou sponzorovania dospelé deti nájdu empatiu. Toto vzájomné porozumenie nám pomáha identifikovať sa s iným dospelým dieťaťom.

Ako "spolupútnici" v uzdravovaní sa nemusíme báť sponzorstva ako znovuzískania nadvlády, zanedbávania alebo kontroly, ktorú sme zažili ako deti. Pre mnohých z nás bude DDA sponzorstvo prvá šanca vytvoriť si vzťah založený na rovnocennosti a vzájomnej úcte. To môže byť pre nás neznáme poňatie, pretože pochádzame z rodín, v ktorých zdravé vzťahy založené na dôvere a úcte neboli.

Požiadať niekoho, aby bol našim sponzorom je kľúčovým krokom v našom uzdravovaní. Aby sme našli DDA sponzora, chodíme na mítingy a akcie DDA a počúvame zdieľania iných. Hľadáme niekoho, kto pracuje na krokoch DDA, zúčastňuje sa pravidelne na mítingoch a rozumie DDA princípom. Môžeme tiež hľadať niekoho, kto dosiahol viditeľnú hladinu vyrovnanosti a emocionálnej triezvosti. Tiež hľadáme niekoho rovnakého pohlavia, aby sme sa vyhli romantickým nedorozumeniam.

Môžeme si vypýtať telefónne číslo potenciálneho sponzora a potom sa s ním porozprávať o DDA. Ak sa nám zdá byť rozhovor s týmto človekom príjemný, môžeme sa ho spýtať na sponzorstvo. Môžeme to skúsiť s viacerými ľuďmi. Nakoniec si niekoho z nich vyberieme.

V niektorých oblastiach sponzor DDA nie je ľahko dostupný. V takejto situácii sa môžeme pokúsiť nájsť si sponzora "na diaľku", alebo navštívime mesto, kde je DDA viac aktívne.

Ak nás požiadajú o sponzorstvo, snažíme sa povedať "áno". Sponzoring je jedna z kľúčových akcií, ktorá pomáha členovi DDA udržiavať si emocionálnu triezvosť a súčasne pokračovať v duchovnom raste. Sponzorovaním iných sa učíme viac o sebe a postupnosti uzdravovania. Učíme sa, že ak pracujeme na krokoch a pravidelne sa zúčastňujeme DDA mítingov, máme čo ponúknuť iným. Odovzdávame posolstvo uzdravenia, ktoré sme dostali.

Typy DDA sponzorstva

Tradičný: Skúsený DDA člen sprevádza sponseeho krokmi a pomáha mu porozumieť procesu DDA uzdravovania.

Spolusponzorstvo: Dvaja členovia DDA s podobnou skúsenosťou a časom stráveným v programe sa navzájom podporujú.

Dočasné: DDA členovia v liečbe alebo liečebnom zariadení môžu použiť "dočasné" sponzorstvo, kým si nenájdu stáleho sponzora v domovskej skupine.

Sponzorstvo na diaľku: DDA členovia sú si geograficky vzdialení a môžu použiť telefón alebo online kontakt. Ak situácia bráni osobnému stretnutiu, sponzorstvo na diaľku môže byť užitočné a efektívne.

Byť sponzorom

DDA sponzor hovorí o svojom duchovnom programe uzdravovania so sponseem a sprevádza nováčika pri budovaní jeho vlastného základu na uzdravenie pomocou 12 krokov DDA.

Sponzor rozumie dôležitosti vyriešenia uloženého žiaľu a dôležitosti stať sa rodičom sám sebe pomocou DDA krokov. DDA sponzori nie sú terapeuti ani poradcovia, ale sú schopní ponúknuť potrebnú pomoc sponseemu preskúmaním zneužívania, traumy a iných zahlcujúcich skúseností z detstva.

DDA Sponzor:

 • zdieľa svoj príbeh, svoje skúsenosti, silu a nádej v uzdravovaní,
 • pomáha sponseemu pochopiť emocionálnu intoxikáciu, charakteristické rysy dospelých detí a vplyvy alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodiny,
 • povzbudzuje k aktívnej práci na krokoch, k účasti na mítingoch, písaniu denníka, meditácii a hľadaniu Vyššej Sily,
 • povzbudzuje sponsee k prelomeniu starých rodinných pravidiel, ktoré nás odrádzali od rozprávania, dôvery, pocitov a pamätania si,
 • pomáha sponseemu identifikovať, vyjadriť a porozumieť pocitom,
 • vedie príkladom jeho vlastnou aktivitou na uzdravovaní.

DDA sponzor, ktorý je závislý, nesmie byť aktívny v závislosti. Nemôže niekoho sponzorovať, ak pije alkohol, berie drogy alebo má správanie, ktoré sa dá považovať za recidívu.

Je tiež dôležité si pamätať, že sponzor:

 • nie je rodič, autoritatívna osoba alebo Vyššia Sila pre sponseeho,
 • neposudzuje ani neznevažuje pocity alebo názory sponseeho,
 • nerobí pre sponseeho to, čo môže sponsee urobiť sám,
 • nedáva ani nepožičiava mu peniaze,
 • nevytvára si romantický ani sexuálny vzťah so sponseem.

Postupnosť DDA uzdravovania

 • Dosiahnutie dna / Požiadanie o pomoc a akceptovanie pomoci
 • Priznanie bezmocnosti a nezvládateľnosti
 • Otvoriť sa duchovnosti a duchovnému riešeniu
 • Byť úprimný / Urobiť inventúru svojej minulosti
 • Povedať svoj príbeh otvorene a úprimne inej osobe
 • Pokorne sa usilovať o odstránenie nedostatkov
 • Hľadať odpustenie samému sebe
 • Urobiť nápravy tým, ktorých sme zranili
 • Pokračovanie inventúry denných myšlienok a správania
 • Hľadanie správnych rozhodnutí
 • Meditácia a hľadanie duchovného smeru
 • Praktizovanie lásky a sebalásky
 • Odovzdávanie posolstva o uzdravovaní iným

Byť sponzeem (byť sponzorovaný)

Sponzor očakáva, že sponsee sa bude aktívne podieľať na jeho vlastnom uzdravovaní. Sponzor očakáva, že sponsee bude úprimný o sebe aj iných. Sponsee bude potrebovať pravidelný kontakt so sponzorom a bude plniť požiadavky sponzora. Sponsee majúci nejakú závislosť musí abstinovať, pracovať aj so svojou závislosťou. Nemôžeme efektívne pracovať na programe DDA, ak sa dávkujeme alkoholom, drogami alebo iným závislým správaním.

Sponzor sleduje ochotu sponseeho pracovať na krokoch a či sa sponsee pravidelne zúčastňuje mítingov. Sponzor očakáva od sponseeho, že bude zodpovedne pracovať na programe.

Rozhodnutie ukončiť vzťah sponzor / sponsee nie je opustenie. Ak sa však ktorákoľvek strana rozhodne, že sa musí pohnúť ďalej, musí byť v rozhodnutí úprimná a citlivá.

Model spolupútnickeho sponzorovania vyžaduje od oboch (sponzor, sponsee), aby dodržiavali princípy krokov vo všetkých záležitostiach. Tieto princípy zahŕňajú odovzdanie, poctivosť, poznanie samého seba (inventúru) a ochotu. Toto je obojsmerná ulica sponzorstva DDA.

Afirmácie a záväzky

Pre sponseeho:

 • Môžem požiadať o pomoc bez pocitu, že obťažujem.
 • Som rovnocenný vo vzťahu s iným človekom.
 • Som ochotný urobiť čokoľvek, čo vedie k môjmu uzdraveniu.
 • Viem si vybrať dobrého sponzora.
 • Budem pracovať na programe DDA krok po kroku.
 • Budem oslavovať míľniky vo svojom uzdravovaní.

Pre sponzora

 • Mám čo ponúknuť inému človeku.
 • Môžem pomôcť niekomu tým, čo som sa naučil v uzdravovaní.
 • Môžem pomôcť inému DDA bez ohľadu na typ zneužívania, ktoré sme zažili v detstve.
 • Budem hovoriť o mojich skúsenostiach namiesto dávania rád.
 • Vyhnem sa kontrole a zachraňovaniu inej osoby.
 • Budem si udržiavať zdravé hranice.

Informácie v tomto letáku pochádzajú predovšetkým z kapitoly 11 "Veľkej červenej knihy". Viac informácií o sponzorstve DDA nájdete v tejto kapitole.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: ACA Sponsorship: Fellow Travelers, ACA WSO »


Literatúra »