"Všetci sme vyrástli pri jednom stole."

Práca v skupinách

V súlade s Tradíciami je každá skupina samostatná. Rovnako, ako slúžia Kroky na usmernenie jednotlivca, poskytujú Tradície usmernenie pre skupiny. Nasledujúce poznámky vznikli na základe najčastejších otázok a spätnej väzby zozbieranej od skupín v období od vzniku DDA ako samostatného programu (10. novembra 1984). Ďakujeme za podnety od nezávislých skupín DDA v New Yorku a interskupín v San Diegu, Los Alamos, Seattli a Phoenixe.

Miesto mítingov

Skupina potrebuje na mítingy bezpečné miesto. Pre mnohých to znamená miesto bez rušivých zvukov, zápachov a fyzického ohrozenia. Skupiny si zvyčajne nájdu priestory v kostoloch, školách, nemocniciach alebo vo verejných inštitúciách za prijateľný nájom. Niektoré skupiny úspešne začali doma u jedného člena skupiny, ale o niekoľko mesiacov obyčajne zistili, že sa potrebujú stretávať na "neutrálnom mieste". To, aké miesto si skupina vyberie, je v konečnom dôsledku na rozhodnutí jej členov.

Ako začať

Je ťažké založiť skupinu tam, kde predtým žiadna nebola. Prvoradým cieľom je naplnenie potrieb spoločenstva, ktorému má slúžiť míting. Ak je to možné, požiadajte o pomoc dvoch alebo troch ľudí z iných dvanásťkrokových programov. Môžu sa zúčastňovať na mítingoch, aby sa zaistilo, že skupina prežije. Keď sa objavia nováčikovia, je dôležité, aby vedeli miesto mítingu nájsť!

Služobné pozície

Každý míting poskytuje príležitosti na službu v podobe určitých úloh, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jeho chodu. Niektorí členovia majú potrebu robiť príliš veľa, ale v zdravej skupine robí každý niečo, a tak sa napokon urobí všetko. Nasledujú niektoré navrhované služobné posty – sú to len odporúčania. Každá skupina si môže nájsť lepší spôsob, ako naplniť svoje potreby.

Sekretár. Prichádza skôr. Odomkne/pripraví miestnosť na míting. Určí moderátora/spíkra (zvyčajne vopred). Informuje ďalších služobníkov o ich povinnostiach, tak ako je to určené skupinovým svedomím, Tradíciami a ďalšími zdrojmi, ktoré má skupina k dispozícii. Pripomína pokladníkovi, aby pravidelne informoval skupinu a taktiež pravidelne finančne prispieval do služobných štruktúr pomerom 60/40. Je prostredníkom medzi skupinou DDA a Svetovou organizáciou služieb DDA[1]. Vedie biznis mítingy. Podnikne kroky na ochranu bezpečnosti mítingu, ak v prípade jeho rušenia moderátor nedokáže zakročiť.

Literatúra. Zodpovedná osoba prináša/rozloží literatúru každý týždeň. Udržuje inventár literatúry a robí kópie alebo objednáva literatúru podľa potreby. Reaguje na požiadavky skupiny na novú literatúru. Predkladá pokladníkovi účtenky o úhrade nákladov na rozmnožovanie alebo objednávky literatúry. Objednáva novú literatúru od interskupiny, regiónu alebo od iných interskupín.

Pokladník. Vedie záznamy o príspevkoch, výdavkoch a platbách podľa Siedmej tradície. Pravidelne informuje skupinu o stave financií. Najprv sa pokryjú výdavky skupiny a odloží sa "rozumná rezerva". So zvyškom príspevkov sa potom nakladá na základe princípu 60/40.

Skupina môže vytvoriť ďalšie pracovné pozície, ktoré budú zodpovedať jej potrebám, ak sa nejaké vyskytnú. Služobné pozície sa riadia Tradíciami, a to najmä Druhou tradíciou: "Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu."

_______________
[1]
ACA World Service Organization (ACA WSO) – Svetová organizácia služieb medzinárodného spoločenstva DDA. 

Registrácia

Naša Siedma tradícia hovorí, že sme sebestační vďaka svojim dobrovoľným príspevkom. Keď skupina zaplatí všetky svoje náklady, vytvorí si "rozumné rezervy", zvyčajne na jeden alebo dva mesiace. Zvyšné finančné prostriedky sa rozdelia. 60 % sa pošle miestnej interskupine alebo služobnému orgánu (ak je vytvorený) na zabezpečenie miestnych služieb. 40 % ide do Svetovej organizácie služieb (WSO), ktorá poskytuje služby a odovzdáva posolstvo potenciálnym nováčikom a celému spoločenstvu na globálnej úrovni. WSO poskytuje nepretržité služby a podporu skupinám a interskupinám a okrem toho zvoláva Výročnú konferenciu[2].

Pri vedení biznis mítingu sa kladie dôraz na to, aby účastníci vyjadrili svoje pocity, najmä ak sa vyskytnú nezhody. Hlas menšiny je dôležitý. Odporúča sa, aby mal každý člen príležitosť vyjadriť svoj názor ku všetkým záležitostiam. Najlepšie je začať členmi, ktorí majú nejaké konkrétne znalosti o danej problematike a potom nechať každého vyjadriť sa k téme. V citlivých otázkach sa môže použiť princíp "skupinovej dohody". Predloženie návrhov na ďalšie posudzovanie alebo diskusiu sa dá použiť ako posledná možnosť. V záujme "jednoty" je dôležité, aby sa po zvážení názorov menšiny pokúsila skupina nájsť prijateľné alternatívne riešenie.

V dvanásťkrokových programoch existuje princíp nazývaný "jednoznačná zhoda". "Jednoznačná zhoda" znamená, že akékoľvek rozhodnutie prijaté na mítingu odráža vôľu celej skupiny, a nie iba výsledok hlasovania väčšiny. Ak nie je možné dosiahnuť zhodu, je najlepšie diskusiu odložiť alebo odsúhlasiť, že sa o tejto otázke nebude hlasovať. To platí aj pre záležitosti predložené interskupinou alebo WSO.

Časť zo 40 % môže byť použitá na podporu regionálnej služobnej rady, ak existuje a vyžaduje príspevky z vašej Siedmej tradície, aby mohla plniť svoje povinnosti v oblasti služby, ktoré poskytuje v danom regióne. Odporúča sa, aby táto suma nepresiahla 30 % a bola v súlade so skupinovým svedomím.

V oblasti, kde nie je regionálna štruktúra služieb či interskupina, sa odporúča, aby sa prebytok príjmu nad rezervu zasielal Svetovej organizácii služieb (WSO). Siedma tradícia je jediným zdrojom finančnej podpory služobných štruktúr.

Čím viac sa program DDA rozrastá a čím viac skupín podporuje služobné štruktúry DDA prostredníctvom princípu 60/40, tým viac služieb a iných výhod môžeme poskytovať. Keď posielate peniaze do WSO, vystavte šeky či platobné príkazy na účet ACA WSO. Všetky finančné prostriedky pre WSO musia byť zaplatené v amerických dolároch a v banke v USA.

_______________
[2] ACA Annual Business Conference (ACA ABC) – Výročná konferencia medzinárodného spoločenstva DDA.

Zameranie mítingov

WSO ponúka vzorové formáty. Každá skupina si môže upraviť formát podľa vlastných potrieb. Niektoré skupiny urobili zmeny formátu, ktorými sa zabezpečuje nasledovné:

Štúdium krokov: Pretože ide o dvanásťkrokový program, je treba neustále skúmať spôsoby uzdravovania pomocou Krokov. Niektoré mítingy sú v rytme "valčíka" (štúdium krokov 1-2-3, 1-2-3, stále dokola). Iné formáty mítingov, ktoré sa zameriavajú na Kroky, sa venujú štúdiu literatúry, pričom používajú Veľkú červenú knihu, pracovný zošit či inú dvanásťkrokovú literatúru. Naše literárne zásady umožňujú každej skupine sa rozhodnúť, akú literatúru si zvolí.

Písanie: Každý člen na mítingu píše asi 20 minút na danú tému alebo o jednom z Dvanástich krokov. Potom členovia čítajú nahlas, čo napísali, a delia sa o to so skupinou.

Míting podskupín: Po spoločnom otvorení mítingu v rámci celej skupiny sa skupina rozdelí na menšie diskusné skupiny, aby mal každý možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti. Malé skupinky sa môžu znovu spojiť v určenom čase a ukončiť stretnutie spoločne, alebo si každá skupina môže ukončiť svoj míting samostatne.

Míting so spíkrom: Moderátor mítingu číta úvodné texty asi 10 minút. Potom jeden alebo dvaja spíkri hovoria každý po 20–40 minút a po nich nasledujú voľné výpovede; alebo traja spíkri hovoria každý po 10–15 minút v prvej polovici mítingu a zvyšok je určený voľným výpovediam alebo otázkam či odpovediam spíkrov.

Skupina si môže vytvoriť nový formát. Ak tak urobíte, oznámte to, prosím, Svetovej organizácii služieb, aby sme mohli tento nápad poskytnúť iným skupinám.

Pravidlá komunikácie

Na väčšine mítingov nie je dovolené reagovať na výpovede ostatných. Každý má možnosť hovoriť počas stanoveného časového limitu bez toho, aby ho ostatní členovia skupiny prerušovali komentármi, poznámkami alebo iným spôsobom. Na mítingoch sa hovorí, že toto usmernenie nám pomáha vytvoriť bezpečné prostredie na naše výpovede. Reakcie na výpovede členov DDA by toto bezpečie narúšali. Interskupina Phoenix navrhuje, aby bolo v novom formáte mítingu nasledovné:

"Na tomto mítingu nereagujeme na výpovede iných členov, nekomentujeme ich ani ich neprerušujeme. Robíme to z dvoch dôvodov: po prvé, keď sme vyrastali, nikto nás nepočúval, hovorili nám, že naše pocity sú nesprávne; po druhé, ako dospelí sme zvyknutí starať sa o iných ľudí a nepreberať zodpovednosť za svoj vlastný život. Na tomto mítingu hovoríme o svojich vlastných skúsenostiach a pocitoch. Bez komentára prijímame to, čo hovoria iní, pretože je to ich pravda. Pracujeme na tom, aby sme prevzali väčšiu zodpovednosť za svoj život, a nie na tom, aby sme radili druhým."

Členovia spoločenstva sa musia navzájom podeliť o osobitosti svojich individuálnych programov uzdravovania, ale dôrazne sa odporúča, aby bol míting najbezpečnejším miestom na naše výpovede. Reakcie alebo vzájomné diskusie môžu prebiehať individuálne medzi dvomi členmi pri káve mimo mítingu.

Anonymita

Anonymita nám dáva novú slobodu deliť sa o svoje pocity a skúsenosti bez toho, aby sme boli hodnotení. "To, čo sme tu počuli a koho sme tu videli, zostáva tu." To je dobré pravidlo, ktorým sa riadime. Vytvárame tým bezpečné miesto, kde sa môžeme podeliť o svoje pocity a skúsenosti s uzdravovaním a nemusíme sa obávať ohovárania alebo trestu.

Literatúra

Každá skupina má právo určiť si knihu (knihy), brožúry alebo letáky, ktoré má na stole. V súlade s našimi Dvanástimi tradíciami odporúčame, aby boli materiály, ktoré pochádzajú z iných organizácií, vydavateľstiev alebo zdrojov, prípadne s nimi nejako súvisia, oddelené od dvanásťkrokových materiálov a nepropagovali sa. Materiály, ktoré sa nemajú propagovať, sú informácie o iných terapiách, workshopoch a podujatiach, atď., najmä ak sú spoplatnené. Literatúra, ktorá je momentálne dostupná prostredníctvom redakcie WSO, obsahuje:

Základný balíček literatúry pre novovzniknuté skupiny je k dispozícii za 21,15 $. Obsahuje vyššie uvedenú literatúru a vzorový formát mítingu, ktorý sa môže použiť alebo upraviť pre potreby novej alebo už fungujúcej skupiny.

Ďalšia bezplatná literatúra vrátane návodu, ako založiť novú skupinu, je dostupná na našej webovej stránke:

https://adultchildren.org/literature/free-literature-english-translated/

Príťažlivosť, nie propagácia

Náš program je založený na príťažlivosti, nie na propagácii. Je rozdiel medzi sprístupňovaním informácií a "propagovaním". Ak už vo vašej oblasti nejaké skupiny sú, možno bude vhodné pripraviť leták s informáciami o novej skupine, prípadne priložiť mapu s popisom, ako sa tam dostať.

Ako založiť novú skupinu

Tam, kde žiadne skupina zatiaľ nie je, môže byť jej založenie veľkou službou pre spoločenstvo. Tam, kde už skupiny sú, môže úmysel vytvoriť novú skupinu vyvolať konflikty. Program sa rozrastá, pretože niekto vidí potrebu a snaží sa ju naplniť vznikom novej skupiny. Neznamená to odsúdenie už fungujúcich skupín, ale je to znakom rozvoja nášho programu.

Úcta k nováčikom

Nováčikovia môžu byť obzvlášť zraniteľní voči emocionálnemu, finančnému či sexuálnemu zneužívaniu. Niektorí ľudia v skupine, ktorí sa ešte nezbavili roly obete alebo prenasledovateľa, sa môžu pokúsiť o uspokojenie svojich potrieb prostredníctvom manipulácie nováčikov. Toto sa nazýva "Trinásty krok", ktorý ohrozuje bezpečnosť skupiny a nie je súčasťou nášho programu. Láska a úcta, ktoré preukazujeme nováčikom, sú odrazom lásky a úcty, ktoré sa učíme prejavovať sami sebe. Slovami prvej správy Komisie pre identitu, "učíme sa byť rodičom sebe samým s nehou, pokorou, láskou a úctou".


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: Issues for meetings, ACA WSO »


Literatúra »